Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG QUAN HỆ DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

* Kích động đng bào dân tộc thiểu số di cư trái phép đến các khu vực trọng điểm và vượt biên ra nước ngoài nhằm tạo sự bất ổn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cớ đ can thiệp vào nước ta.
Trong những năm qua, hiện tượng di cư ồ ạt của một bộ phận đồng bào HMông ở các tỉnh phía Bắc vào một s huyện biên giới tỉnh Điện Biên, Lai Châu, nhất là vào các tỉnh Tây Nguyên. Hiện tượng này không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế, mà ẩn chứa sau nó là âm mưu chính trị thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng đã triệt để lợi dụng tập quán du canh du cư của đồng bào các dân tộc thiểu s và nhu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội để tìm cách hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động ngưòi dân tộc thúc đẩy, tạo làn sóng di cư trái phép đến một s địa bàn trọng điểmnhư: khu vực biên gii, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cũ của địch, các địa bàn chiến lựợc... Mặt khác, chúng còn ra sức lợi dụng phong tục tập quán, các mối quan hệ huyết thống dòng tộc, các hoạt động thảm thân, làm ăn buôn bán, sử dụng các đài phát thanh, băng, đĩa hình bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền kích động và dùng tiền, vật chất để mua chuộc, lôi kéo người dân tộc vượt biên trái phép.
Những hoạt động tuyên truyền, kích động, tổ chức di cư, vượt biên trái phép trên nhằm tạo sự bất ổn về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, vừa có thể đưa người dân tộc về từng khu vực theo ý đồ chính trị của chúng để có điều kiện xây dựng căn cứ phản cách mạng, làm cho vấn đề dân tộc trở thành “ngòi nổ to ra những cái cớ để nước ngoài có th can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam.
* Lợi dụng những vấn đề lịch sử đ tuyên truyền kích động đòi ly khai, tự trị và tìm cách luật pháp hoá, quốc tế hoá vấn đề dân tộc đ can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam.
Những năm gần đây, chúng triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, t chức các cuộc hội thảo về quyền con ngưi, cái gọi là l mất đất (ngày 4 tháng 6), ngày thành lập FULRO (ngày 20 tháng 9), vấn đề người Thượng ở Tây Nguyên, vấn đề người Chăm, vấn đề người Khơme Crôm, vấn đê ngưòi Mông... Đ tìm cách luật pháp hoá, quốc tế hoá vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phần tử phản động được sự giúp đỡ của nước ngoài đã tổ chức các cuộc hội thảo, thu thập, tán phát tài liệu; đòi lập Văn phòng đại diện thường trực của y ban Nhân quyền Liên hợp quốc tại những địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để giám sát vấn đề người dân tộc; ban bố nhiều bộ luật với chế tài mang tính áp đặt vô lý nhằm hỗ trợ, khích lệ tinh thần cho bọn phản động trong dân tộc đẩy mạnh hoạt động chống đối Việt Nam. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động, người dân tộc lưu vong ở nước ngoài thành lập nhiều tổ chức dưới danh nghĩa nghiên cứu lịch sử, văn hoá các dân tộc thiểu s nhằm khơi dậy những tồn tại trong quá khứ để kích động tư tưởng ly khai, ự trị của các dân tộc trên một s địa bàn chiến lược của ta.
Chúng lợi dụng quyền được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam để hoạt động chính trị nhằm to dựng gọn cờ, công khai các tổ chức đối lập trong nưc, tạo thành thế đã rồi để đòi quốc tế hoá, tạo cớ cho nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ nưc ta.

2 nhận xét:

  1. Bọn phản động luôn lợi dụng từ “yêu nước” để chống đối chế độ Cộng sản; một chế độ đã đập tan mọi xiềng xích nô dịch mà đế quốc, tay sai áp lên tròng cổ của nhân dân ta trong bao năm qua. Vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác.

    Trả lờiXóa