Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÔNG NHÂN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm truyền bá lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giá trị chuẩn mực đạo đức mới, kiến thức chuyên môn, kinh tế, lịch sử, truyền thống, văn hoá - xã hội cho công nhân lao động; thông qua  đó nâng cao kiến thức, xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn và niềm tin cộng sản. Nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực hoạt động thực tiễn cho công nhân lao động giúp họ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Bản chất của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của một đảng, một giai cấp, một tổ chức của quần chúng, nhằm giác ngộ nâng cao nhận thức tư tưởng của họ về quan điểm, đường lối chính trị, để quy tụ tập hợp quần chúng tham gia các quá trình đấu tranh cách mạng để giành và bảo vệ, thực thi quyền lực chính trị nhằm đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu về lợi ích. Những lợi ích đó có thể là lợi ích chính trị, lợi ích tinh thần, lợi ích kinh tế... Trong đó, lợi ích kinh tế là mục đích sâu xa nhất, cốt lõi nhất phản ánh quan hệ đấu tranh giữa các giai cấp, nhưng lại được thể hiện ở mục tiêu trực tiếp trước mắt là lợi ích chính trị.
Trong tình hình hiện nay, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Biểu hiện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương châm giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân trên các nội dung đó là: Giáo dục chính trị, tư tưởng trực tiếp góp phần xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mới cho công nhân lao động; Giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, niềm tin cộng sản cho công nhân lao động; Giáo dục chính trị, tư tưởng trực tiếp trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ của người công nhân lao động; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; Trong tình hình hiện nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân có nhiệm vụ ngày càng trở lên càng trở nên cấp thiết. Góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công nhân nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

2 nhận xét: