Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

THẬT NỰC CƯỚI KHI CHO RẰNG TRÍ THỨC MỚI MANG TRONG MÌNH SỨ MỆNH LỊCH SỬCó quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, tầng lớp trí thức ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên địa vị lịch sử đã trao vào tay họ?
Đặt tầng lớp trí thức vào vị trí lãnh đạo xã hội là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn.

Bởi vì:
+ Trí thức chỉ là tầng lớp xã hội đặc biệt, không thuần nhất, không đại diện cho một phương thức sản xuất nào, không có hệ tư tưởng riêng và chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng của giai cấp tư sản (ngả nghiêng, dao động).
+ Trí thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản, cũng là người làm thuê bị bóc lột nhưng được giai cấp tư sản đào tạo, sử dụng và lợi dụng.
+ Thực tế, trí thức chưa bao giờ lãnh đạo một cuộc cách mạng (ở Việt Nam cũng như thế giới).
+ Song chúng ta cũng không thể phủ nhận họ là lực lượng quan trọng có vai trò to lớn nhất là trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Cho nên, nếu đặt họ vào vị trí lãnh đạo xã hội thì sai cả về lý luận và thực tiễn.
Thật nực cười khi cứ rêu rao mãi luận điệu cũ rích: Thời đại ngày nay, cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, tầng lớp trí thức ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội, nên địa vị lịch sử đã trao vào tay họ./.
                                                                                      THÁI DƯƠNG

2 nhận xét: