Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Gần như thành thông lệ, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc ta, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng vậy, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn chống phá đó của chúng.
Thực tiễn đã chứng minh, quá trình hình thành, phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những người cộng sản chân chính luôn phải đấu tranh quyết liệt với những phần tử cơ hội, xét lại, những kẻ “mang danh”, “đội lốt” mác xít, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản.
Đối với Việt Nam, âm mưu chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của chúng. Trong đó, trọng điểm là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó lý giải cho việc tại sao cứ ngay trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, hoạt động chống phá của chúng lại được tăng cường, ngày càng ráo riết, bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong mọi mặt công tác, hoạt động của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Đại hội lần thứ XIII này của Đảng cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, việc nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, làm thất bại các thủ đoạn đó của chúng, là hết sức quan trọng, cấp thiết, không chỉ đảm bảo thành công của Đại hội, mà còn củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

2 nhận xét:

  1. Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã tung ra một loạt bài viết với quan điểm bất mãn, xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác.

    Trả lờiXóa