Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG TOÀN QUÂN THƯỜNG XUYÊN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI

Trong những năm qua, công tác tổ chức thực hiện và thực tiễn tham gia thực hiện CTDT của Quân đội đạt được những thành tích rất đỗi tự hào trên nhiều lĩnh vực. Công sức và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động CTDT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước hết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân quán triệt nghiêm túc, triển khai thống nhất, cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị và tình hình địa bàn, đẩy mạnh thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về Quân đội tham gia thực hiện CTDT trong tình hình mới. Tổng cục Chính trị đã ban hành các hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp, hình thức tham gia thực hiện CTDT phù hợp với từng tổ chức và từng loại hình đơn vị quân đội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác sơ, tổng kết, đánh giá nội dung hoạt động, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm trong toàn quân. Nhiều thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút, các hạn chế và nguyên nhân được thẳng thắn chỉ ra nhằm xây dựng phương hướng, giải pháp thực hiện CTDT trong những năm tiếp theo.
Từ các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo CTDT của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức chỉ huy các cấp trong toàn quân đã cụ thể hóa vào xây dựng nghị quyết lãnh đạo của đơn vị. Trong nghị quyết lãnh đạo hàng năm, từ đảng ủy quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho đến các cấp ủy cơ sở đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện CTDT. Cơ quan chính trị các quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo ban hành quy chế, ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể các tỉnh, thành, địa phương. Cấp ủy đảng các đơn vị bộ đội địa phương vùng dân tộc thiểu số thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với địa phương, với các lực lượng để cùng thực hiện CTDT. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, trao đổi, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện.
Đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh, thành đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc quyền tổ chức quán triệt đến toàn thể quân nhân, công nhân viên chức về quan điểm, chính sách dân tộc và CTDT của Đảng, Nhà nước, nội dung nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị trong tham gia thực hiện. Theo sự chỉ đạo, các cơ quan chính trị đã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt, các cấp ủy đảng và cơ quan chính trị đã chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các tổ, đội công tác về chuyên môn, phương pháp, nghiệp vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức các lớp học tiếng dân tộc và bồi dưỡng các kỹ năng, tri thức cần thiết cho bộ đội. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CTDT cho cán bộ, chiến sĩ đã trở thành nội dung giáo dục thường xuyên hàng năm.
Đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự và bộ đội biên phòng các tỉnh còn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ đội công tác liên ngành, chuyên ngành, cùng với đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị của các đoàn kinh tế - quốc phòng, tổ chức xuống cơ sở thực hiện các nội dung CTDT. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện CTDT và tiến hành sơ, tổng kết hàng năm. Thường xuyên, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTDT.
Thực tiễn thực hiện CTDT của Quân đội thời gian qua cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện luôn bảo đảm tính nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ và thống nhất, góp phần quyết định đến chất lượng và hiệu quả CTDT. Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về CTDT cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

1 nhận xét: