Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI LUÔN NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Do công tác quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác dân tộc (CTDT) trong toàn quân được tiến hành kịp thời, đồng bộ và thống nhất đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về nhiệm vụ quân đội thực hiện CTDT trong tình hình mới.
Các cấp ủy, tổ chức chỉ huy các đơn vị, các lực lượng trong toàn quân đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị của cấp trên về thực hiện CTDT. Điều đó tạo nên sự chuyển biến nhận thức quan trọng của các cấp ủy đảng, tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của CTDT và ý nghĩa, tầm quan trọng của Quân đội tham gia thực hiện CTDT hiện nay. Toàn quân đã quán triệt sâu sắc, chủ động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả CTDT của Đảng. Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đúng chân ở vùng dân tộc và miền núi. Cấp ủy đảng các cấp trong quân đội đều xác định tham gia thực hiện CTDT trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của quân đội, có ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt có nề nếp, triển khai tổ chức thực hiện, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng và hệ thống chính trị ở địa phương trong thực hiện CTDT.
Qua triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã nhận thức rõ quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước về CTDT trong thời kỳ mới, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quân đội tham gia thực hiện CTDT. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ đã có nhận thức tốt, tinh thần nhiệt tình công tác trong việc thực hiện CTDT và chính sách dân tộc; đồng thời, nêu cao tình thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta.
Hầu hết cán bộ, chiến sĩ quân đội đều nhận thức rõ vai trò của CTDT và nhiệm vụ cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện CTDT; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đối với CTDT. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ đã có nhận thức đúng, nắm được những nội dung cơ bản trong quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay cũng như mục tiêu, tầm quan trọng của CTDT ở nước ta; trong đó, mục tiêu góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mục tiêu đấu tranh phòng chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch có tỷ lệ nắm được rất cao. Mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội có nhận thức tốt về các nhiệm vụ chủ yếu của CTDT, tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc miền núi, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa các dân tộc… Qua khảo sát, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về các nội dung cơ bản Quân đội tham gia thực hiện CTDT đạt từ 74,9% đến 85,3% tùy theo từng nội dung. Nhìn chung, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quân đội và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với CTDT luôn ở mức độ cao, đảm bảo sự thống nhất về nhận thức trong toàn quân từ cấp chiến lược đến đơn vị cơ sở.

1 nhận xét: