Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng, người chỉ huy, tổ chức đoàn thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở, nội dung giáo dục phải có sự đổi mới, không được áp đặt nhiệm vụ, hình thức phương pháp giáo dục một cách máy móc ở “thời kỳ chiến tranh giải phóng”, sang nhiệm vụ thời kỳ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Trong điều kiện mới, nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng là học tập, huấn luyện quân sự, sáng tạo để xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, khát vọng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do với mẫu hình người chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến, hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận chống ngoại xâm trước đây nay cần được phát huy; trong điều kiện mới cần được xây dựng bằng lý tưởng, hoài bảo, quyết tâm giữ vững “ độc lập dân tộc”, “xoá đói giảm nghèo”, xung kích đi đầu vào khoa học công nghệ quân sự...trước sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin hiện đại, nhiều chiều đòi hỏi cần phải giữ vững định hướng chính trị trong giáo dục, đa dạng hoá các hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tâm lý của cán bộ, chiến sỹ nhằm tập hợp thanh niên theo lứa tuổi, giới tính , địa bàn, từng lĩnh vực hoạt động quân sự, từng ngành nghề theo nhu cầu, tâm lý, lợi ích của tuổi trẻ. Cần phải nhớ rằng lý tưởng cách mạng vừa có tính biểu tượng, vừa có tính hiện thực, vì vậy quá trình truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thanh niên phải đi từ nhu cầu lợi ích của họ và phải đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của thanh niên.
Các hình thức, phương pháp giáo dục phải thường xuyên đổi mới, kết hợp nhiều hình thức phương pháp giáo dục khác nhau trong giáo dục tránh sự đơn điệu sử dụng hình thức, phương pháp sẽ dẫn đến sự sơ cứng, thiếu sức lôi cuốn, hấp dẫn trong giáo dục dẫn đến kém hiệu quả.
Để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, cần phải vận dụng linh hoạt, đa dạng hoá, sáng tạo các hình thức, phương pháp giáo dục, gắn chặt với mọi hoạt động thực tiễn ở đơn vị, từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian qua các phong trào thanh niên ở khắp các đơn vị trong toàn quân nhất là ở đơn vị cơ sở như phong trào “Thanh niên xung kích trên mặt trận xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc”, “Xây dựng môi trường văn hoá” phong trào thi đua “Đẹp người- đẹp doanh trại- đẹp tình quân dân”...đã tỏ ra có sức sống, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến có giá trị giáo dục lý tưởng cách mạng. Nếu các tổ chức đảng, người chỉ huy và các tổ chức quần chúng đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên ở đơn vị cơ sở thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sẽ góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục chính trị lên một bước mới; Đội ngũ cán bộ chiến sĩ ở đơn vị cơ sở nâng cao được trình độ giác ngộ chính trị, lý tưởng cách mạng, sẽ tạo ra động lực to lớn kích thích thúc đẩy tính tích cực hành động cách mạng của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho.
Đồng thời tích cực đấu tranh khắc phục tình trạng hình thức, đối phó, chất lượng công tác giáo dục chưa cao; ở đơn vị cơ sở phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

2 nhận xét: