Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Giáo dục chính trị là một nội dung chủ yếu của công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng. Việc giáo dục chính trị trong quân đội, giúp cho cán bộ chiến sĩ nắm vững những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó nâng cao sự hiểu biết, trình độ giác ngộ chính trị, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao; thông qua giáo dục chính trị để bồi dưỡng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống có tổ chức có kỷ luật, năng lực hoạt động chính trị- xã hội, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức khoa học trong hoạt động thực tiễn, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong đơn vị, trong quân đội; Do đó việc giáo dục chính trị phải giữ vững định hướng chính trị; mỗi nội dung giáo dục, mỗi bài giảng phải thể hiện sự quán triệt sâu sắc lời dạy của V.I.Lênin: “ Trong bất kỳ một trường học nào, điều quan trọng nhất là phương hướng chính trị và tư tưởng của mỗi bài giảng.” Nghĩa là phải thể hiện tính đảng, tính giai cấp trong từng nội dung bài giảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa tính đảng, tính khoa học trong giảng dạy, giáo dục bộ đội, đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong giáo dục chính trị xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi mỗi nội dung giáo dục phải dựa chắc vào cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội.
Khi xem xét mọi vấn đề của cuộc sống đặt ra phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, làm cho cán bộ chiến sỹ luôn có nhận thức đúng đắn, có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, phát triển tư duy khoa học và ý thức trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những nhận thức quan điểm tư tưởng phi vô sản, trái với chủ trương chính sách của Đảng và những biểu hiện tiêu cực lạc hậu làm tổn hại đến sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội.
Để giữ vững định hướng chính trị và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, ở đơn vị cơ sở cần áp dụng các phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ ở từng đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua và các mặt hoạt động chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật ở đơn vị để làm tốt việc giáo dục chính trị.

2 nhận xét: