Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG QUAN HỆ DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

* Lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm thân, du lịch, các t chức phi chính phủ (NGO) để lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo chống phá chính quyền Việt Nam.
Thủ đoạn này rất tinh vi, khó nhận biết, bởi lẽ nó được núp dưới các hoạt động nhân đạo, từ thiện... của các tổ chức NGO quốc tế, NGO tôn giáo. Sẽ không có gì phải lưu tâm khi các tổ chức này hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ của nó. Vấn đề đáng chú ý là, các thế lực thù địch sử dụng những tổ chức này để thâm nhập vào các địa bàn chiến lược, khu vực nhạy cảm của nưc ta để thu thập tình hình, báo cáo xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tiếp cận, chỉ đạo bọn phản động, cực đoan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi tự trị, ly khai nhằm gây mất ổn định và tạo cớ can thiệp.
* Hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động trong các dân tộc, các tôn giáo sng ở nước ngoài xây dựng các tổ chức đ tập hợp lực lượng, xâm nhập, phá hoại trên các địa bàn chiến lược, nhạy cảm ở nước ta.
Gần đây, ba tổ chức người dân tộc thiểu số, cầm đầu là những phần tử cực đoan, từng là ngụy quân, ngụy quyền cũ, có nhiều nợ máu với cách mạng. Chúng đã, đang và tiếp tục móc ni, câu kết chặt chẽ vi nhau và với bọn phản động trong nước để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trong vùng đồng bào dân tộc. Các tổ chức trên ra sức tuyên truyền tư tưởng chống phá cách mạng Việt Nam và tập hợp lực lượng, khuếch trương thanh thế, tạo sự chú ý của dư luận quốc tế đối với các hoạt động của chúng, qua đó tìm cách quốc tế hoá, luật pháp hoávấn đề ngưi dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nhất là người Thượng ở Tây Nguyên, người Khơme ở Tây Nam Bộ, người Mông ở Tây Bắc, người Chăm ở Tây Trung Bộ...
Các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng các tổ chức phản động đội lt tôn giáo cả ở trong và ngoàic để chng phá cách mạng Việt Nam. Các tổ chức này đang chuyển hưng hoạt động vào trong nưc. Chúng ra sức cố xuý, hỗ trợ các tổ chức phản động đội lt tôn giáo ỏ trong nưc để chống phá như: Tin Lành Đềga (ở Tây Nguyên), Tin Lành Vàng Chứ trong vùng đồng bào Mông và Thìn Hùng trong vùng đồng bào Dao (ở Tây Bắc)...

2 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị.

    Trả lờiXóa