Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC LÀ NGUYỆN VỌNG THA THIẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM VÀ LÀ Ý CHÍ CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAMTrong những ngày này, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đangnô nức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thì các thế lực thù địch, phản động lại tỏ ra hằn học trước sự kiện trên. Trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một trong những bài viết đó là “Đại họa mất nước” của Nguyễn Lương Tuyền.

Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ đầu bài viết, Nguyễn Lương Tuyền đã đưa ra luận điệu cho rằng: sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt (1946 -1954) một nửa đất Việt bị rơi vào tay cộng sản. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một lũ thừa sai, một lũ xung kích của Cộng sản Quốc tế. Ý đồ chiếm cả nước lúc nào cũng tiềm tàng trong đầu óc người Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh tại miền Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam bị cộng sản Việt Nam chiếm đóng do sự thỏa thuận của các bàn tay lông lá, của các mụ phù thủy mắt xanh tóc vàng. Người miền Bắc đi vào Nam là để hôi của, ăn cướp đồng bào miền Nam. Với những luận điệu như vậy, Nguyễn Lương tuyền đã hàm hồ đưa ra kết luận: đích thực miền Nam bị xâm lăng bởi những người đến từ miền Bắc. Đây là luận điệu xuyên tạc và sặc mùi phản động.
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Tiếp sau đó, Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Với chiến thắng Điện Biên Phủ “trấn động địa cầu” buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương, Việt Nam trở thành ngọn cờ đầu tiên đánh gục chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.
Hiệp định Giơnevơ đã được ký kết, nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã cố tình phá hoại Hiệp định. Chúng đáp lại thiện trí của dân tộc ta bằng hành động vũ trang xâm lược, chúng tuyên bố “đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh”, trắng trợn “đặt cộng sản ra khỏi vòng pháp luật”, ban hành luật 10-59, lê máy chém khắp miền Nam tàn sát đồng bào ta, công khai tiến hành cuộc chiến tranh chống lại nhân dân ta, gây nên bao đau thương tang tóc với mục tiêu mà chúng đặt ra “giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Không dừng lại ở đó, đế quốc Mỹ đã đổ vào miền Nam nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên gồm quân Mỹ và quân các nước chư hầu. Riêng quân Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% thủy binh, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược, ném xuống nước ta hơn 7 triệu tấn bom đạn hòng đạt được mục tiêu là: biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ và chia cắt đất nước ta lâu dài. Những hành động trên cho thấy sự tàn bạo, man dợ và thâm độc của chúng tới mức nào.
Hành động dã man đó của Mỹ Diệm đã buộc Đảng ta, dân tộc ta phảiđứng lên đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là nguyện vọng tha thiết của đồng bào miền Nam, cũng là ý chí của toàn dân tộc và ước vọng của tất cả người dân có lương tri trên thế giới, phù hợp với xu thế của thời đại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi đó được thế giới gọi là “thắng lợi của tất cả các dân tộc cách mạng, các nước tiến bộ, của tất cả các nước đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và của tất cả các nước đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của mình”.
Trong quá trình cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân ta khắc phục những tàn dư, lạc hậu của chế độ cũ để lại, đồng thời sử dụng sức mạnh chuyên chính của chế độ mới để trấn áp những hành động chống phá của bọn phản cách mạng.Đó là công việc mà mọi quốc gia đều phải thực hiện khi tiến hành xây dựng chế độ xã hội mới.
Là người Việt Nam yêu nước thì ai cũng ghi nhớ sâu sắc trong tâm mình: để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất như ngày hôm nay thì đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống mới giành lại được. Xuyên tạc lịch sử là có tội với tổ tiên, với cha anh của chính mình.
Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Nguyễn Lương Tuyền cũng như của những kẻ phản động khác sẽ không thể đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người hiểu rõ thêm bản chất phản động của chúng mà thôi.

                                                                                                     Luffy


2 nhận xét:

  1. Chiến thắng 30/4/1975 đã mang lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; nhưng để bảo vệ được thành quả đó mỗi người dân phải ra sức đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa