Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG QUAN HỆ DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

* Kích động mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, lôi kéo quần chúng chống đối chính quyền nhm phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta
Lợi dụng triệt để các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ dân tộc để kích động tạo thành mâu thuẫn dân tộc là mũi nhọn đột phá của các thế lực thù địch nhằm che rẽ các dân tộc Việt Nam và đẩy mâu thuẫn giữa các dân tộc Việt Nam đến tình trạng căng thẳng, từ đó kích động xung đột dân tộc, sắc tộc ở nưc ta.
Xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, gắn vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc với tự do tôn giáo để chống phá nước ta. Các thế lực thù địch tổ chức in, ấn, tán phát, truyền bá các tài liệu xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, dưới danh nghĩa các Kỷ yếu hội nghị tôn giáo, hông điệp, Lời chứng... của các tín đồ trong nước hoặc các tổ chức tôn giáo phản động lưu vong ở nước ngoài vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo; xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, xuyên tạc chính sách t do tín ngưỡng, tôn giáo, kích động tín đồ chống lại đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Lợi dụng và ủng hộ một s chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan, quá khích để kích động chia rẽ các tôn giáo, giữa tôn giáo với dân tộc, với Đảng và Nhà nước. Chúng ra sức đẩy mạnh các hoạt động ngầm, cổ xuý các phần tử cực đoan trong các tôn giáo móc nối với nhau dự định cho ra đời tổ chức liên tôn giáo để hợp sức chống phá cách mạng.
* Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đẩy mạnh hoạt động tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta.
Một bộ phận mang tư tưởng cơ hội, vọng ngoại, giữ thái độ cực đoan, quá khích gây tổn hại đến lợi ích dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân, thậm chí một s người ra mặt chng đối pháp luật. Những phần tử này đã lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng để tiến hành các hoạt động chng phá chính quyền trong vùng đồng bào có đạo.
Lợi dụng hoạt động tôn giáo đ tập hợp lực lượng, kích động đòi ly khai, tự trị, sử dụng hệ thống nhà nguyện làm nơi tụ tập lực lượng, sở chỉ huy để phối hợp hoạt động chng phá. Hiện nay, đáng chú ý là vấn đề đạo hoá dân tộc ở nhiều vùng dân tộc thiểu s nước ta. Với các dân tộc thiểu s Việt Nam chưa theo một tôn giáo nào thì việc đạo hoá càng có ý nghĩa quyết định đến khả năng lôi kéo, tập hợp dân chúng và hình thành các khung chính quyền ngầm núp dưói vỏ bọc tôn giáo, sử dụng hệ thống nhà nguyện Tin Lành để hoạt động chống đi chính quyền.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa