Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

KHÔNG ĐỂ KẼ HỞ ĐỂ CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG, THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG

Hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch đã có phát triển mới, công khai và trực diện hơn. Qua nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, chúng công khai nhận định: Muốn chuyển hóa Việt Nam, phải tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực cơ bản. Trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, lâu dài; phi chính trị hóa quân đội là nhiệm vụ trọng yếu. Chúng nhận thức rất rõ: Chỉ có làm cho quân đội suy yếu, mất phương hướng chính trị, sau đó thông qua "cách mạng màu", "cách mạng hoa", "cách mạng đường phố" mới có thể lật đổ được chế độ XHCN ở Việt Nam. Rõ ràng mục đích là không đổi, nhưng thủ đoạn, cách thức thực hiện có những biểu hiện mới rất tinh vi, thâm độc.

Để thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội. Chúng tiếp tục tung hô, đề cao tính "khoa học" của các luận thuyết tư sản và tuyên bố rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, cáo chung, là bóng ma ám ảnh thế giới đương đại, không còn vai trò, ý nghĩa gì đối với xã hội. Chúng tập trung cổ súy cho luận điệu "lực lượng vũ trang phi giai cấp"; "quân đội nhà nghề". Một số học giả tư sản, cơ hội đã có nhiều bài viết và luận giải mơ hồ rằng: Không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, cần vũ khí; do đó bỏ Đảng cũng được vì quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào… Chúng xác định: Dù cố gắng đến đâu thì hiện nay cũng chưa thể xóa bỏ ngay được nền tảng tư tưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước, làm cho cán bộ, chiến sĩ mất niềm tin, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, thấy sai không biết đấu tranh. Nguy hiểm hơn, trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế, chúng cho rằng quân đội không cần có đối tượng tác chiến, từ đó làm xuất hiện tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác.

Đặc biệt, sau Đại hội XIII của Đảng, chúng triệt để lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất, kích động hình thành bè phái trong nội bộ các đơn vị quân đội. Chúng cho rằng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, nên công tác đảng, công tác chính trị không còn phát huy tác dụng; sự can dự của chính trị sẽ phá hoại tính chuyên nghiệp của quân đội. Vì thế, mọi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Việc tăng cường cảnh giác,tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội trong tình hình hiện nay

Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội sẽ lâu dài, gian khổ; phải tiến hành thường xuyên, đồng bộ, mọi lúc, mọi nơi. Sức mạnh trong cuộc đấu tranh này phải là sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là mọi đơn vị phải là một khối đoàn kết, thống nhất tạo thành "hàng rào" chính trị tư tưởng vững chắc, không có kẽ hở và cơ hội cho các quan điểm sai trái lọt vào đơn vị. Trong đó, chủ động, không để bất ngờ về chính trị, tư tưởng chính là kế sách tối ưu để đập tan âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch trong tình hình mới hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam cần tỉnh táo trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để chúng lợi dụng, lôi kéo, kích động tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.

    Trả lờiXóa