Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới cần phát huy các vai trò của tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là xây dựng Đoàn thanh niên Việt Nam vững mạnh. Đây là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh của lao động trẻ ở nông thôn. Khuyến khích, động viên họ tham gia; tích cực xây dựng môi trường văn hóa, phát huy truyền thống yêu nước, tính cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lao động, sản xuất. Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, hướng các phòng trào thi đua vào việc đem lại lợi ích thiết thực nhất, phát huy được sức mạnh vật chất và tinh thần của nguồn lực lao động trẻ.

1 nhận xét: