Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG TRẺ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA

Nguồn lực lao động trẻ nông thôn là tổng hòa các yếu tố về số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ này, đang và sẽ tạo ra sức mạnh cho sự tiến bộ và phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay; là nguồn lực lao động quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, đồng thời cung cấp nguồn lao động cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung (cho khu vực công nghiệp, đô thị, xuất khẩu lao động,...); họ vừa là nguồn lực nội tại, cơ bản, lâu dài, quyết định sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, vừa là đối tượng mà chính quá trình này phải hướng vào phục vụ, trực tiếp ở nông thôn là người nông dân, nòng cốt là thế hệ trẻ. Trong xây dựng nông thôn mới, họ là chủ thể quan trọng, tích cực, sáng tạo và chủ động tham gia trực tiếp xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; với tư cách là lực lượng tiêu dùng đông đảo ở nông thôn là mục đích, động lực to lớn của sự phát triển kinh tế - xã hội; là chủ thể đổi mới và hoàn thiện các quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; góp phần tích cực, sáng tạo trong việc xây dựng, gìn giữ đời sống văn hóa, xã hội và môi trường lành mạnh, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; là nhân tố góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn. Tuy nhiên, lực lượng này chưa được khai thác và sử dụng một cách hiệu quả, làm lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí tư liệu sản xuất giàu có và phong phú ở nông thôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét