Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

TÀI SẢN CÔNG QUỐC GIA LÀ GÌ?

Tài sản công là một bộ phận quan trọng trong tổng nguồn của cải của mỗi quốc gia, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tài sản công là nguồn lực quan trọng, có phạm vi rộng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của mỗi quốc gia; đây là nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhà nước là chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) và thống nhất quản lý đối với tài sản công. 

Tài sản công, bao gồm:

+ Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

+ Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

+ Tài sản công tại doanh nghiệp;

+ Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

+ Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét