Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

NHẬN DIỆN ĐÚNG VÀ CẢNH GIÁC VỚI “TỰ DIẾN BIẾN” HIỆN NAY

Hiện nay các thế thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực đời sống - xã hội ở Việt Nam; nhất là thủ đoạn của bọn chúng tập trung vào việc phủ nhận, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành “đột phá khẩu” để các thế lực thù địch, các thế lực phản động, thù địch, một số kẻ cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, suy thoái về tư tưởng,... phối hợp chống phá sự nghiệp cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, gần đây chúng đặc biệt ráo riết xoáy sâu phá hoại chia rẽ nội bộ giữa nhân dân với Nhà nước, với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho chúng ta “tự diễn biến ngay từ bên trong. Vì vậy, cần diện đúng, nâng cao cảnh giác với “tự diễn biến” và có biện pháp phòng tránh là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tự diễn biến là sự thay đổi ngay từ nội bộ, sự thay đổi theo chiều hướng xấu, chiều hướng tiêu cực. Tự diễn biến xảy ra ở hai phạm vi: đối với tổ chức và cá nhân. Đối với tổ chức, là những thay đổi ở tầm quản lý vĩ mô về đường lối, chủ trương, pháp luật, làm thay đổi bản chất chính trị, thậm chí suy yếu và tan ra tổ chức đó. Còn đối với cá nhân, là sự thay đổi về nhân thực chính trị - xã hội, thay đổi về quan điểm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, xấu đi; tự bản thân cán bộ, đảng viên nhận thức chính trị và hành động xa rời, thậm chí đi ngược lại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, tư tưởng của Đảng. “Tự diễn biến” của cá nhân có thể dẫn đến sự thay đổi của tập thể, tổ chức và ngược lại “tự diễn biến” của tổ chức chi phối, áp đặt, điều khiển đối với cá nhân trong tổ chức đó.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, song chủ yếu là nguyên nhân chủ quan của cán bộ, đảng viên, như: lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, hoang mang, dao động trước tác động của các yếu tố bên ngoài; thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên; không chủ động học tập, nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm, tư tưởng của Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét