Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

ĐỒNG LÒNG, CHUNG TAY, ĐẬP TAN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức mới đối với nước ta. Đặc biệt là, khi chúng ta đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong bối cảnh ấy, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các phương tiện thông tin, truyền thông như mạng Internet để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thu địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối và các giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Đồng thời, phải chung sức, đồng lòng, chung tay đập tan âm mư, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội phản động.


1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

    Trả lờiXóa