Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐẢNG

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, facebook, Zalo... đã xuất hiện một số bài nói, bài viết và clip của bọn cơ hội chính trị, phản động chống phá đảng với lời lẽ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc. Thực chất nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây mất lòng tin của đảng đối với dân, chia rẽ đảng với dân, gay hoang mang dư luận, tạo sự tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong. Tuy nhiên, âm mưu của chúng sẽ không bao giờ thực hiện được bởi lịch sử dân tộc Việt Nam đã phản bác lại luận điệu sai trái của chúng.

 Như chúng ta đã biết, trước năm 1945, ở Việt Nam đã tồn tại nhiều đảng phái chính trị, ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay), còn có một số tổ chức, đảng phái. chính trị khác theo đường lối cách mạng tư sản, Song lịch sử cũng đã cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương, đảng của giai cấp công nhân Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với 1 đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn theo con đường của V.I.Lênin, của Cách mạng Tháng Mười  Nga, là đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giành độc lập dân tộc. Tiếp đó, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tuyên bố tự giải tán (sự thật là Đảng rút vào hoạt động bí mật), và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho một số tổ chức, đảng phái chính trị khác cùng tham gia. Song, trong quá trình cách mạng, các tổ chức, đảng phái hoặc phản động, hoặc không vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã lần lượt bị lịch sử vượt qua, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Đông Dương do có đường lối cách mạng đúng đắn, chủ trương lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc, nên đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình. Sau năm 1954, với chủ trương đúng đắn: tiến hành hai chiến lược cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà, Đảng Lao động Việt Nam (đổi tên từ Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1951) đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân.

Trong khi đó, ở miền Nam, được sự tiếp sức củađế quốc Mỹ xâm lược, các thế lực phả n động, tay sai cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị, nhưng mục đích của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân Việt Nam đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó. Sau năm 1975, miền Nam được giải phóng, đất nước Việt Nam thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, và cho đến nay, nền chính trị nhất nguyên được thiết lập, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo,  người đại diện duy nhất cho mình. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được thể chế hóa trong Điều 4 Hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn của hơn 35 năm đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã chứng tỏ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Những lời lẽ thô bỉ, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về đảng, về công lao của Đảng đối với dân tộc Việt Nam là xúc phạm nghiêm trọng không chỉ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó, cần kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng để bảo vệ uy tín của đảng, giữ vững mối quan hệ mật tiết giữa Đảng với dân.

1 nhận xét:

  1. Mọi người dân hãy tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu sai trái và đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa