Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

                 Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú trọng cơ sở và địa bàn trọng yếu, nhờ đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Song, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Vẫn còn hiện tượng mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, mơ hồ trước sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, thiếu trung thực và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chuyên quyền, độc đoán, ức hiếp, sách nhiễu nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ, nói không đi đôi với làm trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng.
                   Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước, cần tăng cường giáo dục những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao giác ngộ về lý tưởng và niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào chủ nghĩa xã hội, kiên định và quyết tâm thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
                 Trong tình hình thế giới hiện nay, cần giáo dục để có sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn những vấn đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản hiện đại, về những biến động trong quan hệ quốc tế, về trật tự thế giới mới và khả năng dự báo xu hướng phát triển của thế giới trong tương lai. Trên cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần giáo dục sự hiểu biết những học thuyết ngoài chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Phải xây dựng quan điểm khoa học khách quan, biện chứng trong quá trình nghiên cứu những học thuyết này và biết tiếp thu những nhân tố hợp lý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
                   Phê phán, bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, công khai chống Đảng, chống chế độ ta, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Khắc phục những biểu hiện mơ hồ về đấu tranh giai cấp, về nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội.
Trong giai đoạn Đảng cầm quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, để làm tròn vai trò đội tiên phong, lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, Đảng phải thường xuyên được trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
                Trước hết, phải nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao trình độ trí tuệ, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.
                Hai là, kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; năng động, sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng;
                 Ba là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tâp trung dân chủ trong Đảng; tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực trong Đảng.
                  Bốn là, đổi mới tổ chức và công tác cán bộ. Cán bộ phải là những người có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

                 Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay Nhà nước; trái lại phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và toàn xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo của mình trong các hoạt động” Báo cáo chính trị của BCHTW khoá IX trình Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét