Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Nhận diện thủ đoạn thúc đẩy "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch

     Hiện nay, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và “phi chính trị hóa” quân đội, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta. Một trong những thủ đoạn chiến lược của chúng là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Quân đội ta. Theo Đại Từ điển Tiếng Việt: “Diễn biến là biến đổi theo chiều hướng nào đó”; “Chuyển hóa là biến đổi từ dạng này, hình thái này sang dạng khác, hình thái khác". 
     Như vậy, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhằm thúc đẩy sự thay đổi bản chất của sự vật, mà chủ thể ở đây là Quân đội ta. Bằng những hành động gây “tự diễn biến” có chủ đích của các thế lực thù địch, quá trình “tự chuyển hóa” diễn ra từng bước, làm cho cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, giảm sút sức mạnh chiến đấu và làm phai mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hướng tới đi theo quỹ đạo chính trị của quân đội tư sản - đội quân phản cách mạng, tiến tới vô hiệu hóa lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
     “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường diễn ra theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” bởi sự tác động tiêu cực do hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch và diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới, nhất là khi tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phân hóa đẳng cấp, giàu - nghèo,… trong nội bộ chưa được kiểm soát và ngăn chặn triệt để, hiệu quả. Đối tượng của nó là mọi tổ chức, cá nhân, nhất là những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở các đơn vị chiến lược, trọng yếu; những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, cơ hội, thiếu rèn luyện, kỷ luật kém, bất mãn. Bên cạnh sử dụng những phương pháp thông thường (viết tài liệu in, tổ chức hội thảo, rỉ tai,…), các thế lực thù địch triệt để lợi dụng tiện ích của internet để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng tán phát tài liệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội; khoét sâu khó khăn, hạn chế, nhất là ở những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, để thổi phồng thành “khuyết tật” quy thành “bản chất” của Quân đội ta. Họ ra sức tuyên truyền: “thời bình chỉ có đối tác, không có kẻ thù”, “Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, không phải là công cụ để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ,…”; phủ nhận quan điểm, đường lối, nguyên tắc xây dựng Quân đội và cơ chế lãnh đạo của Đảng với Quân đội, v.v. Đặc biệt, nhân các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, như: đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và những vụ việc “nóng” ở Biển Đông,… Họ lại tăng cường chống phá, thậm chí mở chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, kích động dưới mọi hình thức hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân. Biểu hiện tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số ít cán bộ, chiến sĩ ở mức độ thấp là hoang mang, dao động, ở mức nghiêm trọng hơn là nói và làm không theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị. 
     Chúng ta biết, mục đích của việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hòng vô hiệu hóa Quân đội, cổ xúy cho quan điểm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; phản bác, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phủ nhận những thành tựu to lớn mà nhân dân đã giành được trong các thời kỳ cách mạng; gây bè phái, chia rẽ cấp trên, cấp dưới, đồng chí, đồng đội làm mất đoàn kết nội bộ, kích động tư tưởng bất mãn, bất bình, chống đối, ca ngợi những “anh hùng” đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, v.v. Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch. 
     Vì thế, đấu tranh làm thất bại thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với toàn quân, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét