Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Tộc người là gì?

Tộc người (Ethnic) là một cộng đồng người hình thành và phát triển trong lịch sử, trên một lãnh thổ nhất định, có đặc trưng chung ổn định về ngôn ngữ,  đặc điểm sinh hoạt văn hoá văn hóa, có mối quan hệ nguồn gốc, có chung ý thức tự giác tộc người và tên tự gọi. Ví dụ: tộc người Thái, Tày, Ê-đê…
Tộc người là một phạm trù lịch sử. Nó ra đời là kết quả lâu dài của quá trình lịch sử, xã hội và tự nhiên. Khi quá trình hình thành loài người kết thúc, con người bước vào xã hội loài người, cộng đồng người đầu tiên đã là những cộng đồng tộc người (thị tộc) xuất hiện vào thời đại cộng sản nguyên thủy cách đây khoảng 4-5 vạn năm. Trong tiến trình lịch sử loài người, các tộc người đã hình thành và phát triển trên những vùng lãnh thổ khác nhau ở khắp năm châu. Nhưng do những nguyên nhân tự nhiên và xã hội nhất định đã có không ít tộc người bị tiêu vong. Ở các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, sự tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội đã hình thành nên các hình thức cộng đồng tộc người khác nhau.
Thông thường, mỗi tộc người bao giờ cũng cư trú trên một khu vực địa lý nhất định gọi là lãnh thổ tộc người. Tộc người sử dụng một ngôn ngữ riêng, khác so với ngôn ngữ của các tộc người khác. Trong quá trình tộc người, các thế hệ đã tạo dựng nên các đặc trưng văn hóa chung mang tính ổn định tạo thành bản sắc văn hóa tộc người. Vì thế, tộc người có tính bền vững, có sự thống nhất và mối liên hệ chặt chẽ bên trong nội bộ tộc người, có bản sắc riêng để phân biệt với các tộc người khác.
Tộc người luôn có mối quan hệ nguồn gốc trên hai phương diện: 1) Về sinh học - có chung quan hệ huyết thống, dòng tộc, nhân chủng; 2) Truyền thống lịch sử - có chung ký ức, truyền thống lịch sử trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã trải qua, biểu hiện ở các câu chuyện cổ tích, thần thoại và các cứ liệu lịch sử truyền miệng hoặc biên soạn thành văn.

Mỗi tộc người bao giờ cũng tự ý thức về sự thống nhất tộc người của mình, khác biệt so với các tộc người khác trên các yếu tố lãnh thổ cư trú, ngôn ngữ, nguồn gốc, đặc trưng văn hóa và tên gọi tộc người riêng. 

3 nhận xét: