Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HIỆN NAY

Thanh niên Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số, là lực lượng luôn có những đóng góp quan trọng trong các giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào lực lượng thanh niên. Nhận rõ vai trò to lớn của thanh niên, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện mọi mặt đoàn viên, thanh niên. Kết quả, đã góp phần hình thành lớp thanh niên thời đại mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa thực sự: vững tin vào độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giảm sút ý chí phấn đấu, vươn lên, ngại khó, ngại khổ; sống thực dụng, ích kỷ, vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước, coi nặng giá trị vật chất...
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, do bộ phận thanh niên này chưa được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lại chịu tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, tệ quan liêu, tham nhũng và sự chống phá của các thế lực thù địch. Trong khi đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với thanh niên chưa được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đúng mức, hiệu quả giáo dục chưa cao nhất là hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Thời gian vừa qua, trước những sự kiện biến động do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, nhiều thanh niên đã bị kích động thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc không đúng cách, nên đã tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật và có những hành động quá khích. Những hành động đó đã gây hậu quả xấu cho hình ảnh của một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, gây hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, để định hướng nhận thức và hành động cách mạng cho thanh niên, thì việc giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc là vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay, trọng tâm là các giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên
Sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta có thành công hay không chính là nhờ vào ý chí quyết tâm cao độ của toàn dân tộc, mà thế hệ trẻ có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy đòi hỏi phải giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện trong đó có giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên là trách nhiệm của toàn xã hội, của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội mà trực tiếp và quan trọng nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Do đó, cấp ủy đảng các cấp cần xác định rõ nội dung lãnh đạo công tác giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên; phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương và cơ quan, đơn vị. Gắn công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc vào nhiệm vụ xây dựng các tổ chức ở địa phương và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên.
Hai là, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên
Nội dung và phương pháp giáo dục có vị trí, vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên, để nâng cao hiệu quả giáo dục cần phải đổi mới cả nội dung và phương pháp. Nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên cần phải thực hiện phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài địa phương, đơn vị. Nội dung cần tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, của Đảng của cách mạng, ý thức tình cảm dân tộc. Phương pháp tiến hành qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các ngày lễ, kỷ niệm dân tộc của Đảng, của địa phương, đơn vị nhằm phát huy cao độ ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Ba là, xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên tự học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Môi trường xã hội là nơi để thanh niên thể hiện sức trẻ của mình, là môi trường để họ vận dụng những kiến thức, kỹ năng, sức sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là nơi thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc của mình. Môi trường xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong lành còn là điều kiện giúp thanh niên có nhận thức đúng, xác định được ý thức, thái độ, động cơ đúng đắn trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyên để nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách. Môi trường xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuận lợi sẽ giúp mỗi thanh niên nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm của mình trước gia đình, địa phương, cơ quan, đơn vị, trước Tổ quốc và nhân dân, từ đó mà ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng vươn lên lập thân, lập nghiệp, cống hiến ngày càng nhiều sức lực, trí tuệ cho Tổ quốc. môi trường xã hội lành mạnh cũng là điều kiện để thanh niên rèn luyện phẩm chất, nhân cách, đạo đức lối sống có văn hóa, qua đó mà đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong xã hội, bảo vệ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của truyền thống, văn hóa dân tộc. Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang tạo ra môi trường thuận lợi, mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức. Vì vậy, muốn tận dụng được cơ hội để phát triển và hòa nhập với thế giới, đồng thời lọc bỏ được những tác hại của môi trường đó đem lại thì thanh niên Việt Nam phải tích cực tự học tập tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt, có như vậy đứng vững và phát triển.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng là rất to lơn, vẻ vang và cũng đầy khó khăn gian khổ. Để giữ vững độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội không còn cách nào khác là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một trong những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đó chính là thế hệ trẻ, đây là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bở cuối cùng. Vì Vậy họ phải được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt, trong đó giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc hiện nay là hết sức quan trọng.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét