Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Nhận diện, phê phán quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu từ sau biến cố chính trị đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu

      Chúng ta cần thấy rằng, biến cố chính trị đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu là một thực tế không mong muốn của những người cộng sản chân chính, bởi lẽ sự cố đó đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ một hệ thống chính trị thế giới chỉ còn một số nước.
     Cùng một hiện tượng đã diễn ra trong thực tế thì xuất hiện các khuynh hướng trái chiều nhau:
      Các Đảng Cộng sản, các nước XHCN còn lại đã tổng kết chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh mắc khỏi những sai lầm như đã diễn ra đề đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.
       Đối với các thế lực thù địch, phản động thì triệt để lợi dụng sự cố sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cách mạng Tháng Mười, bản chất cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin.
     Với những thủ thuật tinh vi họ cho rằng CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu thì cách mạng Tháng Mười cũng không còn giá trị, nếu có thì chỉ là giá trị lịch sử đối với nước Nga chứ không có giá trị thời đại.
       Luận điểm khác cho rằng CNXH đã sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu nó cũng là bằng chứng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin đã hết vai trò lịch sử trong thời đại hiện nay.

       Chúng ta thấy rằng, các luận điệu trên đây đều sai trái khoa học, cả về lịch sử và thực tiễn. Họ có chủ đích về chính trị là muốn áp đặt, đánh đồng một sự kiện thực tế đổ vỡ mô hình cụ thể để phủ nhận những giá trị đã trở thành chân lý của thời đại là: “Thắng lợi của cách mạng XHCN Tháng Mười Nga năm 1917 là sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin trên thực tế”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét