Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn thường xuyên của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo làm “ngòi nổ”, tạo nguyên cớ, để chống phá cách mạng nước ta. Âm mưu cơ bản, xuyên suốt của chúng là dựa vào tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đối lập đồng bào các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, gây rối loạn xã hội, mất ổn định chính trị, làm mất hiệu lực hoạt động quản lý của Nhà nước; thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thực hiện âm mưu thâm độc đó, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng một số thủ đoạn chủ yếu sau:
Một là, lợi dụng niềm tin tôn giáo để hướng tín đồ vào các hoạt động chống đối cách mạng. Chúng dương các chiêu bài “tự do tôn giáo”, “vì lợi ích của giáo hội”, “bảo vệ đạo pháp”, “bảo vệ chức sắc” để lôi kéo tín đồ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống đối cách mạng như biểu tình, gây rối, tham gia bạo động chính trị. Đồng thời, biến họ thành những tấm lá chắn để bảo vệ chúng trước sự đấu tranh xử lý của cơ quan chức thực thi pháp luật. Mặt khác, chúng tăng cường sinh hoạt tôn giáo, củng cố đức tin, nắm quần chúng tín đồ, tách họ ra khỏi ảnh hưởng của Đảng, chính quyền địa phương và dần dần làm cho họ trở thành lực lượng chính trị đối lập. Chỉ tính riêng từ năm 2001 đến nay, Tây Nguyên đã xảy ra 8 vụ bạo loạn chính trị (ngoài 2 vụ 2/2001 và 4/2004 còn 6 vụ khác, mỗi vụ có hơn 2.000 người tham gia, chủ yếu gắn với đạo “Tin Lành Đêga”. Trong thời gian từ ngày 30/4 - 6/5/2011, tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên) đã có hàng nghìn người dân tộc Mông nghe theo kẻ xấu, đến tụ tập dựng lán trại để cầu nguyện, đón vua Mông với mục đích thành lập “vương quốc Mông”, gắn với tổ chức phản động lợi dụng “Tin lành Vàng Chứ”.
 Ngày 01/7/2012, tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, ông Phạm Thế Trận - một tín đồ công giáo dưới sự chỉ đạo của một số tổ chức phản động đã vận động tín đồ địa phương chống đối chính quyền, làm cho tình hình tôn giáo phức tạp đã gây ảnh hưởng xấu đối với sự bình yên của nhân dân, đối với khối đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 22/5/2013, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức cho hàng trăm giáo dân ở nhiều địa phương về nhà  thờ họ Trại Gáo cầu nguyện cho các bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn phạm tội hoạt động chống phá chính quyền. Sự việc được các thế lực hậu thuẫn trên nhiều phương diện, kết quả kéo theo hàng trăm giáo dân quá khích, gây rối, chống đối chính quyền trong nhiều ngày, làm phức tạp tình hình an ninh, chính trị trong vùng.
Hai là, lợi dụng tổ chức giáo hội, biến nó trở thành công cụ thực hiện âm mưu và hoạt động chống đối cách mạng. Với các tổ chức giáo hội hợp pháp thì chúng tìm cách thao túng, lũng đoạn, thâu tóm quyền lực và hướng lái nó đi chệch đường lối tiến bộ đã được xác định. Đồng thời, dưới danh nghĩa giáo hội để đấu tranh đòi yêu sách và xúc tiến những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Mặt khác, chúng tìm cách phục hồi tổ chức giáo hội cũ, thành lập tổ chức giáo hội mới đối lập để thực hiện mưu đồ lợi dụng tôn giáo phá hoại cách mạng. Thậm chí chúng cấu kết với nhau để hình thành các tổ chức “liên tôn” nhằm có thể lôi kéo đông đảo chức sắc, quần chúng tín đồ ở nhiều tôn giáo khác nhau vào hoạt động chống đối. Các thế lực thù địch nước ngoài hỗ trợ tổ chức được gọi là “Giáo hội Việt Nam thống nhất” lợi dụng “Lễ cầu nguyện thiên niên kỉ “ (từ 8 - 14/2/2001) để thúc đẩy cái gọi là “Liên tôn” giữa Phật giáo, Công giáo và Phật giáo Hoà Hảo. Uỷ ban đó có tên gọi là “Uỷ ban liên tôn giáo đấu tranh vì tự do tôn giáo” do hoà thượng Thích Thiện Hạnh làm chủ tịch, Lê Quang Liêm làm phó chủ tịch và Linh mục Nguyễn Văn Lý làm tổng thư kí. Với tổ chức “Liên tôn” đó, trong buổi thuyết pháp tại chùa Từ Hiếu (Huế) ngày 16/12/2001, Thích Thái Hoà trắng trợn kêu gọi: Mỗi tăng ni, phật tử đồng thời phải là nhà chính trị, quân sự, văn hoá giỏi, phải biết tận dụng thời cơ đđẩy nhanh quá trình phục hoạt động của Giáo hội Việt Nam thống nhất, lật đđế chế Cộng sản.
Ba là, lợi dụng quan hệ tôn giáo để móc nối với các thế lực thù địch ở nước ngoài. Sử dụng các mối quan hệ của các tổ chức tôn giáo để tìm kiếm sự viện trợ về kinh tế, hậu thuẫn về tinh thần, thống nhất đường hướng và “quốc tế hoá” hoạt động chống đối của chúng. Khi đó, tính chất nguy hiểm và sức chống phá của chúng sẽ tăng lên gấp bội. Cụ thể như: Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Mỹ, một số tên phản động trong đạo Cao Đài như Lê Quang Tấn, Lê Ngọc Lượm đã viết và phát tán nhiều tài liệu phản động chống Đảng và Nhà nước, đòi đưa những phần tử cực đoan lên nắm quyền và phối hợp với số phản động trong Cao Đài hải ngoại đđẩy mạnh hoạt động chống đối.
Bốn là, lợi dụng giáo lý, giáo luật, sinh hoạt của các tôn giáo để kích động tín đồ chống lại chính sách của Đảng và Nhà nước. Các tôn giáo đều có giáo luật, giáo lý, các qui định cụ thể về việc tín đồ đến các cơ sở thờ tự của tôn giáo mình theo để hành lễ, nghe giảng về kinh kệ, về đạo pháp… Các linh mục, mục sư thay Chúa Trời giảng Kinh Thánh trong các ngày hành lễ; các Hòa thượng, thượng tọa, tăng ni thay mặt Đức Phật giảng về kinh kệ, Phật pháp… Đó là những điều cơ bản về giáo lý, giáo luật của tôn giáo, các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, chúng ra sức lợi dụng vấn đề này để dễ bề kích động, chống phá, lôi kéo các chức sắc, tín đồ tôn giáo chống đối chính quyền. Thời gian qua, ở một số nơi đã xuất hiện việc lợi dụng các buổi hành lễ, cầu kinh, giảng đạo, làm sai lệch tôn chỉ hành đạo của các tôn giáo, lồng các nội dung tuyên truyền nói xấu, xuyên tạc quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, làm cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo suy giảm lòng tin vào sự đúng đắn của chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, vào sự lãnh đạo của Đảng. Ở mức độ cao hơn, sự lợi dụng này là nhằm lôi kéo quần chúng theo tôn giáo làm theo sự điều khiển, thao túng, chi phối của các thế lực thù địch, thực hiện những hành vi chống đối chính quyền, đập phá, thậm chi gây bạo động, xâm hại lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của cách mạng, lợi ích của nhân dân các địa phương và lợi ích của chính quần chúng tín đồ các tôn giáo.
Năm là, lợi dụng những sơ hở thiếu sót của chính quyền trong việc thực hiện chính sách tôn giáo để chống đối. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc về đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để kích động tư tưởng bất mãn, chống đối chính quyền. Đẩy mạnh hoạt động tôn giáo trái pháp luật và bành trướng phát triển lực lượng. Đồng thời, thu thập cung cấp cho các thế lực thù địch nước ngoài để lấy đó làm bằng chứng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước ta.
Đặc biệt, chúng phức tạp hóa những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã hội như tranh chấp đất đai, quan liêu, tham nhũng,… để thổi phồng khuyết điểm, nói xấu chính quyền, làm mất uy tín và vai trò của Đảng; từ đó kích động, tiếp tay, can thiệp, gây mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân, đối lập nhân dân với chính quyền, lừa bịp, mê hoặc, lôi kéo quần chúng tham gia hậu thuẫn cho lực lượng chống phá, bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. 
Quá trình thực hiện, các thế lực thù địch đã móc nối, liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong nước với những đối tượng ở nước ngoài. Trong đó, đối tượng nước ngoài, thường giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo, tài trợ và hậu thuẫn cho đối tượng ở trong nước. Đối tượng cốt cán ở trong nước chủ yếu là các chức sắc có âm mưu và hoạt động chống đối cách mạng, trực tiếp triển khai, thực hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch ở nước ngoài.

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác, không nhận diện được sự chống phá của địch. Điều đó, làm cho việc đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta càng trở nên khó khăn, phức tạp. Vì vậy,  phải thường xuyên nêu cao tình thần cảnh giác, chủ động đấu tranh trên mọi mặt trận, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét