Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Quân đội phải đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta

 Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị , trong đó Quân đội có vai trò quan trọng.
 Quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là tổng thể các chủ trương, biện pháp, cách thức đấu tranh của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong quân đội nhằm giữ gìn, củng cố thành quả cách mạng; vô hiệu hoá, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng đó của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là yêu cầu tất yếu khách quan, xuất phát từ bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ; từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quân đội ta là quân đội của dân, do dân, vì dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam có các chức năng đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác. Do đó, Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo  hòng chia rẽ đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chia rẽ lương giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa...
Đồng thời, hiện nay, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta, nhằm “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước” cũng thuộc nội hàm bảo vệ Tổ quốc – nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, trong đó cùng với công an, quân đội là lực lượng nòng cốt. Đúng như Dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: “Kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trong luật pháp quốc tế”.đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng đồng thời góp phần tích cực xây dựng địa bàn, xây dựng bản thân các đơn vị quân đội vững mạnh tòan diện.
 Thực tiễn hơn 70 năm qua, quân đội  đã tham gia hiêu quả vào việc  đấu tranh phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đã khẳng định vai trò quan trọng của quân đội trong thực hiện vai trò quan trọng này. Hiện nay, trong điều kiện mới, Quân đội càng phải tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thực hiện nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương: “kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để thực hiện chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ”; “nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo  thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta”                           
Như vậy, với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác, thì việc đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là một phần chức năng, nhiệm vụ của thường xuyên của quân đội, thể hiện vai trò quan trọng của quân đội ta trong nhiệm vụ này.[1]  Chỉ thị số 572 – CT/ QUTW của Quân ủy Trung ương ngày 05/10/2012 Về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới];
[2] Hướng dẫn số 456 – HD- CT ngày 15/5/2006 Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét