Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một lựa chọn sáng suốt

Chúng ta đã biết, thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới. Sau năm 1945, Liên Xô đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít tạo điều kiện cho một số nước giành độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội; từ một nước đã phát triển thành hệ thống chính trị trên thế giới. Và điều đáng tiếc là từ những năm đầu thập niên cuối của thế kỷ XX do sai lầm chủ quan nên đã dẫn đến sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Chủ nghĩa xã hội hiện nay chỉ còn một số nước là một thực tế.
Thực tế đó không ai phủ nhận, xong chúng ta khẳng định rằng trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta vẫn kiên định lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là ý Đảng lòng dân, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam và vẫn phù hợp với xu thế thời đại hiện nay.
Bởi lẽ thời đại hiện nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội khác hẳn về chất so với xã hội tư bản chủ nghĩa và các chế độ xã hội đã ra đời, tồn tại trong lịch sử. Chế độ xã hội mới ra đời, bao giờ cũng vừa xây dựng vừa phải tìm tòi và tổng kết để phát triển vì chưa có sẵn mô hình nên nếu sai lầm, không thực hiện đúng quy luật, nguyên tắc thì sẽ thất bại, sụp đổ là dễ hiểu.
Thực tiễn đã chứng minh, chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời sau chủ nghĩa tư bản nhưng đã thể hiện tính ưu việt và khác hẳn về chất so với chủ nghĩa tư bản và những xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang tiếp tục đổi mới, cải cách đang đạt được những thành tựu quan trọng và có những bước phát triển mới. Thực tế một số nước xã hội chủ nghĩa do sai lầm đã bị sụp đổ, chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước đó vẫn có nguyện vọng được sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa.
Những biến cố chính trị không làm thay đổi về bản chất cách mạng, khoa học và sức sống thực tế của Chủ nghĩa  Mác – Lênin trong thời đại hiện nay; và trong tương lai vẫn không có một học thuyết nào có thể thay thế.
Sự kiện thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn có giá trị vạch thời đại và cổ vũ tinh thần đấu tranh cho nhân loại tiến bộ để xây dựng một chế độ xã hội không còn áp bức giai cấp, áp bức xã hội, áp bức dân tộc, áp bức nhân loại và áp bức con người. 

Những điều đó cho phép chúng ta khẳng định và vững tin rằng Đảng ta, nhân dân ta kiên định lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp xu thế của thời đại hiện nay. Sự nghiệp đó nhất định sẽ thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét