Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Nhận thức quan điểm của Đảng ta “chúng ta đổi mới, nhưng không đổi màu”

Đổi mới theo phương châm mà Đảng ta đã xác định là đổi mới có nguyên tắc, đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng do Đảng lãnh đạo.
Nội dung đổi mới quan trọng hàng đầu là đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về lý luận cho đúng hơn, để hình thành một hệ thống quan điểm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; trên cơ sở trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. Đó là nền tảng tư tưởng, cơ sở khoa học bảo đảm cho Đảng ta hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước trên các mặt của đời sống xã hội không bị chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đổi mới không thay đổi mục tiêu của cách mạng, tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã xác định là: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

Đổi mới nhưng không thay đổi thể chế chính trị, không thay đổi bản chất chế độ xã hội; tức là không chuyển từ xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa sang chế độ tư bản chủ nghĩa. Thực hiện bảo đảm theo những định hướng trên gọi là đổi mới nhưng không đổi màu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét