Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay

         Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.
           “Phi chính trị hóa quân đội”, đây là quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học của kẻ thù. ở chỗ, chúng cho rằng tổ chức ra quân đội là để “bảo vệ lợi ích toàn dân tộc”, quân đội đứng ngoài giai cấp, “quân đội là của toàn xã hội”, “quân đội trung lập”  ... Chúng đã phủ nhận bản chất giai cấp, chức năng chính trị-xã hội của quân đội trong xã hội có giai cấp đối kháng.
          Thực chất của quan điểm “phi chính trị hóa quân đội” là tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), vô hiệu hóa quân đội, làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị, mất phương hướng chính trị và mục tiêu, lí tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới quân đội “tự diễn biến” và bị “vô hiệu hóa”. Từ đó đi đến thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta.
        Trong tình hình hiện nay ở nước ta, để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” thắng lợi phải được kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực. Đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:
          Một là, tăng cường giáo dục giác ngộ bản chất giai cấp công nhân của Đảng cho mọi cán bộ, chiến sĩ.
         Hai là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh.
Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong quân đội.
          Bốn là, coi trọng xây dựng môi trường văn hoá ở các đơn vị quân đội trong sạch, lành mạnh; xây dựng đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng.
          Năm là, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lí luận, vạch trần bản chất phản động chính trị, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét