Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đào tạo đại học phải chăng chỉ cần giảng dạy các môn học chuyên ngành là đủ?

    Đây là một câu hỏi thực tế có liên quan đến nhận thức chưa thống nhất về vị trí, vai trò của các môn học Mác – Lênin.
    V.I.Lênin đã khẳng định những người không có trí thức thì đứng ngoài chính trị, giáo dục các môn học Mác - Lênin là môn học bắt buộc đối với hệ thống các nhà trường đại học. Giáo dục – đào tạo cũng đặt đưới sự lãnh đạo của Đảng, mang tính đảng, tính giai cấp và đào luyện con người để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng; cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng lãnh đạo tất yếu phải được trang bị những tri thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin.
   Bất luận đào tạo ngành nghề gì cũng có khung chương trình gồm các môn học cơ sở, cơ bản và chuyên ngành, mỗi môn học có vị trí, vai trò không ngang bằng nhau. Môn học mác - Lênin có vai trò riêng mà các môn học khác không thể thay thế được, vì không có tri thức lý luận chính trị sẽ không có thái độ chính trị đúng đắn, sẽ không hiểu mục tiêu phát triển đất nước, không có niềm tin vững chắc và có cơ sở khoa học về quan điểm đường lối chiến lược, sách lược lãnh đạo của Đảng ta.
    Tác hại nếu không được trang bị những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dễ bị dao động lập trường chính trị, sẽ bị lội kéo theo quan điểm sai trái, thù địch... do thiếu hiểu biết về lý tưởng cách mạng, về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét