Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về việc lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

      Thời gian gần đây, lợi dụng việc đóng góp ý kiến cho Đảng khi Đại hội 12 xác định “lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng” trong  các mối quan hệ quốc tế, một số phần tử cơ hội chính trị, thù địch đã tự cho mình là “những nhà hoạt động xã hội”, “hoạt động dân chủ, nhân quyền”, “người yêu nước” ra sức phản bác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lê nin với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Họ đã đưa ra cái gọi là khuyến nghị, tâm thư với yêu cầu đòi thay đổi việc lấy Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, với lý do: thế giới đã chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội hậu công nghiệp, xã hội tri thức, vai trò lãnh đạo cách mạng đã chuyển từ giai cấp công nhân sang giai tầng những người lao động trí thức hay “giai cấp trí thức”(!) mà Việt Nam vẫn khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, vẫn chưa từ bỏ lý luận đấu tranh giai cấp(!). Họ còn cho rằng: Chúng ta đang nói đến tiếp tục đổi mới  - chỉ có thể thật sự tiếp tục đổi mới khi có tư duy mới do một nhận thức mới về thời đại và một lực lượng xã hội mới, một sự liên kết các lực lượng mới để tạo nên một cơ sở xã hội mới cho sự phát triển(!). Họ đặt vấn đề: liệu Đảng có dám “vượt qua chính mình” để hoạch định một chính sách đổi mới “mới”, vượt qua tất cả các giáo điều đang cản trở đất nước phát triển, vì mục tiêu tối thượng của dân tộc, chứ không phải của học thuyết(!). Có người còn đưa ra phương án, Đảng ta chỉ cần lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ! Vậy lý do cần thay đổi hệ tư tưởng của Đảng có đúng không? Thực chất của những khuyến nghị đó là gì?
     Vâng! Đúng như vậy, ở nước ta hiện nay có một số người giả danh là yêu nước, thương dân đã đưa ra nhiều kiến nghị, thư ngỏ và mong muốn phải thay đổi tên Đảng, thay đổi thể chế chính trị, nên từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ cần lấy tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ...không cần quan tâm đến chế độ xã hội miễn dân giàu là được...
     Thực chất của những kiến nghị, khuyến nghị đó là những vỏ bọc của những người cơ hội chính trị, có quan điểm sai trái về chính trị, không khoa học và không còn là những cán bộ, đảng viên chân chính. Đó còn là biểu hiện nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, cố ý đối lập giữa học thuyết Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Họ phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin thực chất là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
     Tác hại của các quan điểm sai trái đó là dễ gây mơ hồ và ảo tưởng cho thế hệ thanh niên và nhân dân ta, từng bước làm giảm uy tín, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Họ tán dương cho thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, mô hình xã hội của những nước phát triển, đề cao xã hội dân sự, cổ súy cho những tổ chức chính trị đối lập ra đời và hình thành cơ chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm tranh quyền lãnh đạo với Đảng và loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét