Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Ý nghĩa của Học thuyết Mác – Lênin với cách mạng Việt Nam

Chủ nghĩa Mác – Lênin là sản phẩm kết tinh của trí tuệ thiên tài, bác học của C.Mác – Ph.Ăngghen – Lênin là sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thực tiễn trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân với hoạt động lý luận để tìm ra những nguyên lý cách mạng, con đường và biện pháp để chỉ dẫn và làm chuyển biến về chất phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng nhân loại và giải phóng con người.
     Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn đúng khi đánh giá về giá trị của học thuyết Mác – Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học và chân chính nhất.
      Bản chất cách mạng, khoa học và giá trị thực tế rất to lớn của học thuyết Mác – Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cả đối với nhân loại tiến bộ.           Cho nên Chủ nghĩa Mác – Leenin từ khi ra đời cho đến nay, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống đối quyết liệt là điều dễ hiểu.
     Học thuyết Mác – Lênin đã cung cấp phương pháp luận mácxít để giúp cho giai cấp công nhân nhận thức đúng về thế giới và cải tạo thế giới; là cơ sở khoa học để giai cấp công nhân và chính đảng định ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn trong đấu tranh giành chính quyền, giữ chính quyền; cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
     Đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin là đến với tinh thần, con đường và phương pháp cách mạng đúng đắn – đó là xác định con đường giải phóng dân tộc đi theo con đường cách mạng vô sản. Đây là công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nguyên lý cách mạng của học thuyết Mác – Lênin phù hợp với thực tiễn Việt Nam; xác định đúng đắn con đường cách mạng để giải phóng dân tộc khỏi chế độ thực dân nửa phong kiến, giành độc lập dân tộc đi lên CNXH bỏ qua phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta.
     Trong công cuộc đổi mới xây dựng CNXH, Đảng ta đã khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động thực tiễn.
      Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới xây dựng CNXH do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối đổi mới đúng đắn tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên.

     Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới xây dựng CNXH trong 30 năm qua, Đảng ta còn có vai trò bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Những nguyên lý xây dựng đảng kiểu mới, tập hợp lực lượng cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị XHCN, mô hình và con đường đi lên CNXH …đều được tổng kết từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta, ở một nước có điểm xuất phát thấp sau khi giành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đi lên xây dựng CNXH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét