Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Mục tiêu, lực lượng, phương thức, phương châm, nội dung đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

Mục tiêu xuyên suốt của quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là góp phần cùng hệ thống chính trị làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo sự ổn định chính trị, góp phần quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
      Chủ thể tham gia đấu tranh là toàn bộ các tổ chức, các lực lượng, mọi quân nhân trong Quân đội, đặt trong cuộc đấu tranh chung của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước chỉ đạo, điều hành thống nhất, thường xuyên trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền, công an, đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân địa phương. Mỗi tổ chức, lực lượng ở từng cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều là chủ thể của hoạt động đấu tranh. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, mỗi lực lượng trong quân đội có vai trò riêng, đều tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
      Phương thức quân đội đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phải sử dụng tổng hợp các phương thức đấu tranh chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, trong đó, lấy đấu tranh phi vũ trang là chính, mà cốt lõi là công tác vận động quần chúng, nhằm vô hiệu hoá sự lợi dụng của các thế lực thù địch.
      Phương châm đấu tranh là: Chủ động ngăn ngừa, lấy giáo dục thuyết phục, vận động là chính, lấy giữ vững sự ổn định chính trị, lợi ích quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng để đoàn kết dân tộc, tập hợp các lực lượng cho cuộc đấu tranh ấy; khi tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, các điểm nóng liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo phải xử lý kiên quyết, khôn khéo, thận trọng, êm, gọn đúng pháp luật, không để lây lan, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để địch mượn cớ can thiệp; kết hợp chặt chẽ giữa “luật đạo” và “luật đời”, luật đạo phải trên cơ sở luật đời.       Nội dung quân đội đấu tranh phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch là: Đấu tranh với tất cả các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo diễn ra toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Âm mưu, thủ đoạn của chúng thế nào, diễn ra trên lĩnh vực nào, thì chúng ta đấu tranh vạch trần, vô hiệu hoá âm mưu, thủ đoạn diễn ra trên lĩnh vực đó.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét