Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Vai trò của học thuyết Mác – Lênin trong việc xây dựng Quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại như hiện nay

     Quân đội ta là quân đội cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân được Bác Hồ và Đảng ta sáng lập, giáo dục và rèn luyện để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân ta. Mục tiêu chiến đấu của Đảng ta cũng là mục tiêu chiến đấu của Quân đội. Quân đội cũng phải mang hệ tư tưởng của giai cấp sinh ra, nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là nền tảng tư tưởng của Quân đội ta - đó là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng là những nhân tố  bảo đảm cho Quân đội ta giữ vững định hướng chính trị, bản chất giai cấp và xác định đúng mục tiêu lý tưởng chiến đấu.
    Thực tế hơn 70 năm ra đời chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã luôn luôn  thực hiện tốt việc học tập nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Quân đội ta luôn trung thành với Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt nguyên lý xây dựng Quân đội kiểu mới theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ vẫn là lực lượng chính trị tin cậy cùng với toàn Đảng và toàn dân làm nên nhiều chiến thắng vẻ vang, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

    Thực hiện phương châm xây dựng Quân đội ta theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì điều cốt lõi hàng đầu là phải luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, bản chất cách mạng của quân đội và luôn luôn vững mạnh về chính trị. Sự vững mạnh về chính trị của Quân đội ta là ở kiên định và trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Quân đội ta luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng: “trực tiếp, tập trung và toàn diện về mọi mặt”; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân; thường xuyên giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Đó là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục thực hiện phương châm xây dựng Quân đội ta “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong giai đoạn hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét