Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đằng sau các luận điệu “cắt bỏ”, giảm bớt thời lượng các môn học lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường đại học?

           Đây là ý kiến không đúng, nhưng về thực tế đã diễn ra ở hệ thống trường Đại học ở nước ta những năm gần đây mà hiện nay đang  phải khắc phục, trả lại đúng vị trí, đúng cơ cấu, tỷ lệ thời gian cho các môn học Mác - Lênin. 
         Các môn học Mác – Lênin ở các trường Đại học là bắt buộc, theo một chương trình thống nhất nhằm bảo đảm tính giai cấp, tính Đảng, tính chính trị của nền giáo dục. Đồng thời còn là một mặt công tác tư tưởng lý luận của Đảng nên các môn học Mác - Lênin có vị trí, vai trò của nó, không thể tùy tiện cắt giảm theo một ý kiến cúa cá nhân. Thực chất ý kiến này là biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp giá trị của giáo dục các môn học Mác – Lênin, ẩn sau luận điệu này là coi nhẹ công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay nhằm từng bước làm nhạt dần lý tưởng Cộng sản trong thế hệ sinh viên – Một lực lượng sẽ đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước trên các lĩnh vực trong tương lai. 
         Nếu không quan tâm đúng mức giảng dạy các môn học Mác – Lênin ở các nhà trường sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những quan điểm sai trái, phản động xâm nhập, dễ làm cho thế hệ trẻ xa dần và tiến tới từ bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; dần dần sẽ bị lôi kéo, chấp nhận theo hệ giá trị mới, thể chế chính trị mới của chủ nghĩa tư bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét