Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

NHẬN BIẾT THỦ ĐOẠN MỚI ĐỐI VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN

   
Trong tình hình mới, các thế lực thù địch vẫn luôn câu kết chặt chẽ với nhau để thúc đẩy từ “diễn biến hòa bình” sang  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, chống phá Đảng, Nhà nước và giai cấp công nhân Việt Nam  với cấp độ và cường độ ngày càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Song mọi mưu mô xảo quyệt và thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch có đạt được hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm lãnh đạo của mỗi tổ chức đảng, tổ công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam. Do vậy, để nhận diện thủ đoạn mới của các thế lực, thù địch hiện nay đối với cách mạng Việt Nam nói chung và giai cấp công nhân hiện nay có ý nghĩa rất cấp bách. Thủ đoạn của chúng hiện nay:
1/ Lợi dụng các hoạt động đình công của công nhân để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động tập hợp lực lượng phục vụ cho âm mưu chống Đảng, chống Nhà nước Việt Nam.
          2/ Lợi dụng các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp còn thiếu và yếu, để tích cực kêu gọi, vận động thành lập "Công đoàn độc lập" làm "người đại diện quyền lợi của công nhân ” để nhằm lãnh đạo lực lượng công nhân.
          3/ Dùng mọi thủ đoạn đẩy mục tiêu các cuộc đình công của công nhân từ "quyền lợi dân sinh" sang ”chính trị". Biến các cuộc đình công mang tính tự phát sang các cuộc đình công có tổ chức do các thế lực phản động thù địch lãnh đạo chỉ đạo chống đối chính quyền và gây mất an ninh trính trị…
Lực lượng và phương tiện chống phá: dùng Đài phát thanh, người Việt Nam di tản, sinh sống ở nước ngoài; sử dụng lực lượng trong nước: binh sĩ, cảnh sát nhân viên làm việc trong chính quyền nguỵ trước đây; sử dụng phần tử bất mãn, cơ hội thoái hoá tham nhũng. Sử dụng đài, sách báo, tài liệu, mạng internet tuyên truyền bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng, xuyên tạc vai trò công đoàn cách mạng...
Trong bối cảnh đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ, đời sống của công nhân còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các thế lực phản động và thù địch vẫn âm mưu lợi dụng tình hình này để kích động, lôi kéo công nhân vào các hoạt động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, làm cho giai cấp công nhân Việt Nam tự đánh mất sứ mệnh lịch sử của mình.
Trên đây là một số thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch  dùng chiêu bài “DBHB” đối với giai cấp công nhân Việt Nam để tiến hành các hoạt động phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước. Vì vậy, đối với mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là giai cấp công nhân luôn cảnh giác cao và nhận diện khi tham gia vào không gian mạng. Đồng thời, chủ động và tích cực đấu tranh lật tẩy những mưu đồ đen tối, những kẻ đeo mặt nạ trá hình trước ánh sáng công lý và pháp luật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét