Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC

Suốt chiều dài lịch sử, sức mạnh chính trị - tinh thần là ưu thế tuyệt đối, có vai trò rất lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh của nhân tố chính trị - tinh thần là sức mạnh tổng hợp của nhân tố chính trị, gắn liền với nhân tố tinh thần, dựa trên nền tảng chính trị của một giai cấp nhất định gắn bó chặt chẽ với nhận thức, tình cảm, ý chí, quyết tâm…của mỗi thành viên trong xã hội và hướng theo những lợi ích, định hướng chính trị nhất định. Các thế hệ cha anh luôn nhận thức đúng và quan tâm đến việc xây dựng và phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, đặc biệt là trong những cuộc chiến tranh giải phóng và trong công cuộc bảo vệ đất nước. Kinh nghiệm lịch sử đã chỉ ra rằng, sức mạnh chính trị - tinh thần nếu được phát huy thì không một khó khăn, trở ngại nào chúng ta không vượt qua. Không một kẻ thù nào chúng ta không đánh thắng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh chính trị - tinh thần của dân tộc ta được phát huy cao độ với nội dung và chất lượng mới, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng và phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần luôn là vấn đề chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sức mạnh chính trị - tinh thần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là tổng thể những khả năng về chính trị - tinh thần có thể huy động nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thể hiện ở hệ tư tưởng chính trị,chế độ xã hội, các chính sách đối nội, đối ngoại; ở lòng yêu nước, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết…dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phải chú trọng xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó, lấy xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét