Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIAI CẤP CÔNG NHÂN HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA MÌNH


Trong bối cảnh đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ, đời sống của công nhân còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các thế lực phản động và thù địch vẫn âm mưu lợi dụng tình hình này để kích động, lôi kéo công nhân vào các hoạt động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, làm cho giai cấp công nhân Việt Nam tự đánh mất sứ mệnh lịch sử của mình. Cho nên, trong tình hình hiện nay để cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, chúng ta phải thực hiện các giải pháp sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân, trước nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức công đoàn, nhằm nâng cao vị thế các tổ chức công đoàn để các tổ chức này thực sự trở thành người đại diện và bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Hai là, tăng cường bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ công đoàn công tác cho cán bộ làm công tác công đoàn để họ có đủ trình độ, kỹ nàng giải quyết mối bất hoà giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời và phải tạo cơ chế cho cán bộ công đoàn làm việc hiệu quả.
Ba là, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống pháp luật nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn để thống nhất đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp, cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,...
Bốn là,  nêu cao hơn nữa vai trò của các cấp chính quyền trong việc phối hợp bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nên có các chế tài đủ mạnh để răn đe hạn chế các vụ vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải nghiên cứu toàn diện về chính sách đối với người lao động cho hợp lý, nhất là cần thay đổi về tiền lương tối thiểu, cải cách đóng bảo hiểm xã hội và đặc biệt là cần can thiệp đúng lúc, đúng chỗ bằng công cụ pháp luật chứ không phải bằng công cụ hành chính. Hơn tất cả, pháp luật lao động phải được hoàn thiện. Nhà nước và các cấp chính quyền cần quan tâm đúng mức và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Năm là, cần có giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công nhân. Nhất là giải quyết các vấn đề búc xúc của công nhân hiện nay như: vấn đề nhà ở, việc làm, công bằng dân chủ và phòng chống tham nhũng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét