Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng của Quân đội


Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng cơ bản, nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách đảm bảo cho quốc phòng hạn hẹp, việc Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là cần thiết, quan trọng.
Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, Quân đội ta luôn chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, tác động sâu sắc đến môi trường, quan hệ quốc tế, khu vực và Việt Nam. Trước tình hình đó, Quân đội nhân dân cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế.

          Việc Quân đội không làm kinh tế một cách đơn thuần, mà luôn gắn với quốc phòng theo tư tưởng chỉ đạo: kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đối với những đơn vị kinh tế - quốc phòng hoạt động trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vấn đề này đã được thực tiễn khẳng định; đối với những doanh nghiệp Quân đội, kể cả những doanh nghiệp kinh tế - thương mại cũng không hoạt động kinh tế - thương mại thuần túy, mà phải góp phần tăng nguồn lực cho quốc phòng, đóng góp ngân sách Nhà nước và phục vụ cho các hoạt động an sinh xã hội, chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Thông qua các hoạt động đó, các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn cả nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét