Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Những mục tiêu cơ bản trên lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật mà các thế lực thù địch hướng tới chống cách mạng Việt Nam

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận, tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thay thế vào đó là hệ tư tưởng tư sản và con đường phát triến tư bản chú nghĩa. Từ đó làm mat lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trí thức, văn nghệ sĩ.
Thứ hai, các thế lực thù địch tìm mọi cơ hội để tuyên truyền xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ ta, cô lập lực lượng vũ trang, "phi chính trị hóa" giới trí thức, văn nghệ sĩ, tạo ra nhiều xu thế ly khai, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây rối loạn nội bộ. Chúng tung ra các luận điệu "phải có một nền văn học - nghệ thuật thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự kiếm duyệt của các cơ quan chức năng". Mục tiêu của chúng là làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam bị cô lập, suy yêu, mâ't vai trò lãnh đạo đối vói Nhà nước và xã hội.
Thứ ba, khuyến khích những "xu hướng báo chí", "xu hướng văn hộc - nghệ thuật" xa lạ làm nền tảng cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam. Hai hướng trọng điểm là "tư nhân hóa", "thương mại hóa" báo chí và văn học - nghệ thuật, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nưóc.
Thứ tư, khuyến khích các quan điểm, tư tưởng chính trị trái chiều, đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tập hợp, phát triển lực lượng "dân chủ" ở Việt Nam, tìm chọn, xây dựng "ngọn cờ", hình thành tổ chức chính trị đối lập, tạo nên vị thế chính trị mới để thay đổi thể chế chính trị ở nước ta bằng con đường "hợp pháp, hợp hiến".
Để thực hiện những mục tiêu nói trên, các thế lực thù địch phôi hợp với các phần tử chông chủ nghĩa xã hội, sô đôi tượng cực đoan, quá khích trong nước đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tác động phân hóa, kích động tư tưởng bất mãn, chông đôi trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; khích lệ các xu hướng "thương mại hóa", "tư nhân hóa", "phi chính trị hóa" báo chí, xuất bản... Âm mưu của chúng là đặt báo chí, văn học - nghệ thuật thoát ra ngoài chính trị, phục vụ bất cứ thể chế chính trị nào. Thông qua đó, từng bước tạo ra một "phong trào dân chủ đa nguyên" bao gồm các văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, luật sư cực đoan, quá khích, số bất mãn, cơ hội chính trị làm nòng cốt cho việc thành lập tổ chức, đảng phái chính trị đồi lập ở Việt Nam; đổng thòi kích động phóng viên báo chí, các văn nghệ sĩ tham gia với vai trò tiên phong vào các hoạt động phá hoại chính trị - tư tưởng, chông Đảng và Nhà nước ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét