Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Mối quan hệ giữa đoàn kinh tế - quốc phòng và khu kinh tế - quốc phòng


Đoàn kinh tế - quốc phòng là đơn vị quân đội do Bộ Quốc phòng thành lập để triển khai dự án xây dựng khu kinh tế - quốc phòng. Mục đích thành lập đoàn kinh tế - quốc phòng được xác định rõ trong “Quy chế hoạt động của đoàn kinh tế - quốc phòng”: “Đoàn kinh tế - quốc phòng là đơn vị quân đội do Bộ Quốc phòng thành lập để triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án xây dựng khu kinh tế - quốc phòng”.
Đoàn kinh tế - quốc phòng thực hiện nhiệm vụ ở khu kinh tế - quốc phòng. Khu kinh tế - quốc phòng là một dạng thức rất đặc thù, một mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Khu kinh tế - quốc phòng “là tên gọi tắt của dự án do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư hoặc khu vực được Bộ Quốc phòng xác định, có đoàn kinh tế - quốc phòng đứng chân, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo”. Đoàn kinh tế - quốc phòng và khu kinh tế - quốc phòng cùng tồn tại và phát triển trong sự phụ thuộc lẫn nhau. Không có đoàn kinh tế - quốc phòng thực hiện dự án thì không thể gọi là khu kinh tế - quốc phòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét