Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI

Quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội là một trong bốn nguy cơ cản trở sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng thời là nguyên cớ để các thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước hết phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối; xây dựng và quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các thiết chế tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển sản xuất, tổ chức đời sống, tham gia xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.
Mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấn đề bức xúc, các “điểm nóng” về những vấn đề khiếu kiện, đình công..., giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối. Chủ động có các phương án ngăn chặn và làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để gây rối chính trị, xuyên tạc lịch sử, nói xấu các cán bộ lãnh đạo Đảng. Củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên, thực sự phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi phối hợp hành động của các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia với Đảng và Nhà nước thực hiện quyền dân chủ, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát của nhân dân đối với hoạt động, lối sống của cán bộ, đảng viên và các cơ quan nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ của các tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét