Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Dân chủ, nhân quyền: Đâu phải giấc mơ xa


“Đảng Cộng sản Việt Nam kìm hãm tự do, dân chủ, vi phạm nhân quyền, chia rẽ dân tộc” - đó là luận điệu mà các thế lực thù địch, một số kẻ cơ hội chính trị cấu kết với nhau rêu rao từ nhiều năm nay. Đây là một quan điểm phản động, một nhầm lẫn đáng tiếc, nếu không muốn nói đó là sự áp đặt của một số thế lực phương Tây: họ mặc nhiên coi những giá trị phương Tây là giá trị chung của toàn nhân loại! Hễ ở đâu, có ai đó làm điều gì trái ý là họ lập tức lên giọng phán xét đó là “chà đạp dân chủ, vi phạm nhân quyền”.
Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. Chúng ta đã và đang từng bước hoàn thiện nền dân chủ, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ ở nước ta được thể hiện, tăng cường và có cơ chế để bảo đảm thực hiện trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, hệ thống pháp luật, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về chính trị, dân chủ thể hiện ở việc Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì dân; công việc của Đảng được coi là công việc của toàn dân. Dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu nhất quán trong các bản hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân, chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào.
Đng tôn trọng tối đa mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, k cả các ý kiến phản biện mang tính xây dựng. Quyn của ngưi dân còn được thể hiện qua các cơ quan dại diện như Quốc hội, Hội đng nhân dân các cấp. Mật trận Tổ quốc và các đoàn th... Mọi vấn đề thiết yếu đu được đưa ra bàn thảo trước khi quyết định. Trên diễn đàn Quc hội k họp vừa qua đã diễn ra rất sôi nổi cuộc thảo luận v Luật trưng cầu ý dân. Đặc biệt từ nhiều năm nay, các phiên chất vấn của Quốc hội đu được truyền hình trực tiếp để toàn dân theo dõi, giám sát. Rất ít quc gia trên thế giới, ngay cà một số nước phương Tây làm được việc này. Nếu không là một đất nước dân chủ, tôn trọng quyn dân chủ, đất nước của nhân dân thì không thể có nhũng sinh hoạt dân chủ như vậy.
Dân chủ về kinh tế thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy quyền tự do dân chủ của mình trong sản xuất kinh doanh. Ở Việt Nam, ngoài kinh tế nhà nước còn có các thành phần kinh tế khác được tạo điều kiện phát triển, cạnh tranh bình đẳng. Kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
Hiến pháp 2013 có hẳn một chương về nhân quyền với những điều luật cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội Việt Nam, về hiến định là như vậy, còn trên thực tế, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không còn là giấc mơ xa mà đang hiển hiện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, phấn đấu cho dân chủ, nhân quyền là quá trình liên tục.
Trong lĩnh vực tôn giáo, công dân Việt Nam quyến tự do tín ngưng, tôn giáo. Tuy nhiên, pháp luật nhà nước cũng nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xúi giục, kích động và lôi kéo người dân làm việc trái pháp luật.
Việc Đại hội đồng liên hợp quốc khóa 68 bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, trong đó Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất (184/192 phiếu) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; là minh chứng sống động và thuyết phục về sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng...
Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã xây dựng một nền văn hóa lấy tinh thần độc lập, tự do làm nền tảng. Vì quyền được sống trong phẩm giá chân chính của con người, dân tộc độc lập, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc - khát vọng về nhân quyền lớn nhất mà nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh hàng triệu sinh mạng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỷ XX. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cũng đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong những năm qua, nhưng Việt Nam chưa coi mình đã đạt thành tích tốt về nhân quyền. Sau nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, chúng ta đang cố gắng làm mọi điều có thể để 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam được hưởng những giá trị vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn. Một dân tộc như thế ắt biết thẩm định, tôn trọng, phấn đấu cho dân chủ, nhân quyền, cho quyền lợi thiết thực, hạnh phúc đích thực của nhân dân, cho những giá trị cao quý nhất của nhân loại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét