Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Nhận diện các quan điểm sai lầm, xuyên tạc các quan điểm của Mác khi họ chỉ nhấn mạnh cực đoan giai cấp công nhân

a. Nhận diện các quan điểm sai lầm, xuyên tạc các quan điểm của Mác khi họ chỉ nhấn mạnh cực đoan giai cấp công nhân là:
- Những người lao động nghèo đói, bị áp bức, bóc lột, bần cùng… Nay hình thành xã hội trung lưu hóa, do đó không còn giai cấp vô sản nữa.
- Khi đặt giai cấp công nhân với sản xuất công nghiệp, họ chỉ thấy giai cấp công nhân là lực lượng thụ động, chỉ thấy công nghiệp hiện đại là công nghiệp cơ khí. Trong kinh tế tri thức thì công nhân không còn vai trò như Mác, Ăngghen nêu ra (không còn giai cấp vô sản, ở đâu còn giai cấp vô sản như quan niệm của Mác thì cũng không còn vai trò…).
b. Phê phán
- Nắm vững sự phát triển của thực tiễn, Mác, Ăngghen khái quát những nội dung khái niệm giai cấp công nhân. Không biện hộ một cách chủ quan theo ý mình.
- Việc phát minh ra máy hơi nước và ứng dụng thành tựu khoa học ấy vào sản xuất, đặc biệt việc ứng dụng sản xuất đầu máy xe lửa đầu thế kỷ XIX tạo bước phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất, xuất hiện lực lượng sản xuất công nghiệp hiện đại ở Anh, Pháp, Đức, Bắc Mỹ… Là thực tiễn kinh tế kỹ thuật, thực tiễn này hình thành lực lượng lao động công, nghiệp - giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) là thực tiễn chính trị, xã hội.
- Từ thực tiễn kinh tế kỹ thuật, chính trị xã hội ấy, Mác, Ăngghen đã rút ra quan niệm giai cấp công nhân của các ông là giai cấp công nhân hiện đại hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của công nghiệp hiện đại. Cụ thể trong các tác phẩm: “Phê phán triết học pháp quyền Hegel: lời nói đầu” 1843 - 1844; tình cảnh giai cấp công nhân Anh 1844 - 1845. “Giai cấp công nhân Đức là con đẻ của nền công nghiệp non trẻ…”, “giai cấp công nhân Anh là sản phẩm của cách mạng công nghiệp ở Anh…”.
+ Trong tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, Ăngghen đã phân biệt giai cấp vô sản với nô lệ, nông nô, thợ thủ công và công nhân công trường thủ công. Sự giống nhau của những người lao động và sự khác nhau cơ bản giữa giai cấp vô sản hiện đại với quần chúng lao động khác là, chỉ khi có cách mạng công nghiệp mới xuất hiện giai cấp công nhân hiện đại.
+ Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác, Ăngghen nêu bật đặc điểm của nền sản xuất công nghiệp, khái niệm nền sản xuất công nghiệp hiện đại tạo ra bước chuyển của chủ nghĩa tư bản công trường thủ công đến chủ nghĩa tư bản hiện đại với hai giai cấp cơ bản: tư sản hiện đại và vô sản hiện đại.
Mác, Ăngghen nêu 4 đặc điểm của nền sản xuất công nghiệp hiện đại: 1/ tập trung quy mô lớn, 2/ sản xuất bằng máy móc với kỹ thuật hiện đại và thường xuyên được cách mạng hóa; 3/ xã hội hóa theo xu hướng quốc tế hóa; 4/ năng suất lao động cao và tăng lên với tốc độ rất nhanh => sự tập trung giai cấp công nhân, công nhân và máy móc, công nhân – giai cấp công nhân thế giới - giai cấp công nhân quyết định sản xuất, cơ sở tồn tại và phát triển xã hội.
- Mác, Ăngghen dự báo: 1/ khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; 2/ hình thành giai cấp vô sản lao động trí óc được tuyển chủ yếu từ sinh viên. Cuối thế kỷ XIX, khoa học phát hiện ra điện, từ đó cùng với cơ khí hóa (công nhân cơ khí, chế tạo máy) là quá trình điện khí hóa (công nhân ngành điện). 
- Từ giữa thế kỷ XX, diễn ra quá trình điện tử hóa với đội ngũ lao động (giai cấp công nhân) ngành điện tử.
Cơ khí  hóa, điện khí  hóa, điện tử hóa hợp thành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tự động hóa, kinh tế tri thức còn được gọi là ngành sản xuất cơ điện tử, ngành sản xuất kết tinh trong đó tinh hoa cơ khí, điện, điện tử => giai cấp công nhân trí thức. Ăngghen đã dự báo: “Giai cấp vô sản lao động trí óc phải được hình thành từ hàng ngũ sinh viên”.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xu hướng trí thức hóa công, nông, công nhân có trình độ kỹ sư (trình độ học vấn ngang với trí thức). “Cần phải có kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ và công nhân phải có trình độ không kém kỹ sư”.
- Mác - Ăngghen không chỉ coi giai cấp công nhân là sản phẩm (con đẻ) của sản xuất đại công nghiệp mà còn coi, và chủ yếu coi công nhân là chủ thể sản xuất công nghiệp hiện đại, người sản xuất ra máy móc (công nhân cơ khí chế tạo máy), là những người lao động “điều khiển, điều hành, giám sát… hoạt động của máy móc”.
- Thực tiễn Việt Nam đang thiếu lực lượng lao động chất lượng cao là nguyên nhân chủ yếu cản trở sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét