Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Nhận diện và phê phán những quan điểm sai lầm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

a. Nhận diện
- Xuất phát từ quan điểm sai lầm cho rằng, giai cấp công nhân chỉ là nghèo đói… (giai cấp công nhân phải trở thành vô sản) do đó chỉ có thể phá vỡ cái cũ chứ không thể xây dựng xã hội mới.
- Cho rằng Mác và Ăngghen nói giai cấp công nhân phải trở thành vô sản, nay giai cấp công nhân đã được trung lưu hóa, giai cấp công nhân không còn cách mạng nữa.
- Xuất phát từ quan điểm sai lầm cho rằng, công nghiệp đồng nghĩa với cơ khí, ngày nay kinh tế tri thức (tách rời kinh tế tri thức với kinh tế công nghiệp => vai trò của trí thức (từ những phần tử trí thức của giai cấp đến giai cấp các phần tử tri thức); (dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ).
- Xuyên tạc nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cho rằng thủ tiêu chủ nghĩa tư bản (theo nghĩa sạch trơn), xây dựng chủ nghĩa cộng sản, xuyên tạc bản chất và nội dung chuyên chính vô sản, cho rằng chuyên chính vô sản là súng đạn, bắn giết, đấu tố... Cho rằng giai cấp công nhân chỉ là bộ phận dân tộc, C. Mác đưa lợi ích của giai cấp công nhân lên hàng đầu, bao trùm lợi ích xã hội, lợi ích dân tộc, tạo sự chia rẽ, mâu thuẫn giai cấp và xung đột xã hội (chém giết nhau).
- Tách rời, đối lập các điều kiện khách quan và chủ quan của quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: công nghiệp và công nhân, giai cấp công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản.
b. Phê phán
Cần làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất, nội dung, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, điều kiện khách quan, chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Một là, Mác, Ăngghen chỉ rõ địa vị kinh tế - xã hội khách quan tạo cơ sở để giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử… Đó là, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại, xã hội hóa theo xu hướng quốc tế hóa ngày càng cao. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không bắt nguồn từ nghèo khổ (nô lệ, nông dân còn nghèo khổ, bị áp bức nặng nề hơn).
Hai là, giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản, lâu dài mâu thuẫn lợi ích cơ bản lâu dài của giai cấp tư sản, bắt nguồn từ sự đối lập giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa mà giai cấp công nhân đại biểu mâu thuẫn với quan hệ sản xuất tư nhân tư bản chủ nghĩa mà giai cấp tư sản là đại biểu => giai cấp công nhân đại biểu cho xã hội (các giai cấp, tầng lớp xã hội khác, chứ không thay thế xã hội…) trong cuộc đấu tranh giải phóng xã hội khỏi ách thống trị của giai cấp tư sản.
Ba là, giai cấp công nhân có hệ tư tưởng độc lập. Hệ tư tưởng của một giai cấp bắt nguồn từ địa vị kinh tế - xã hội khách quan tạo ra, chỉ một số giai cấp có hệ tư tưởng độc lập: giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản, giai cấp công nhân. Một số giai cấp tầng lớp không có hệ tư tưởng: giai cấp nô lệ, giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu chủ, tiểu thương, tầng lớp trí thức. Hệ tư tưởng dưới hình thái khoa học lý luận là thành quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hình thành các khái niệm, phạm trù, quy luật của một số trí thức đặc biệt (đặc biệt về trí tuệ: thông minh, đặc biệt về phẩm chất, đạo đức: lòng trung thành và đức hi sinh cao độ vì giai cấp mà họ là người đại biểu về tư tưởng, lý luận).
Bốn là, bản chất và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Về bản chất sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: giải phóng giai cấp công nhân gắn liền hữu cơ với giải phóng toàn xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công; khỏi mọi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, khỏi mọi sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp.
- Về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
+ Nội dung chính trị: Đập tan nhà nước của giai cấp tư sản, thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân (chuyên chính vô sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa) cơ sở xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. “Giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng công nhân là giành lấy dân chủ, chính quyền, giai cấp công nhân tự tổ chức thành giai cấp thống trị”2. Nội dung chính trị là tất yếu để giải phóng giai cấp công nhân khỏi ách áp bức…
+ Nội dung kinh tế: Tước đoạt tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản (Tư bản) tạo thành sự chiếm hữu (sở hữu) xã hội do nhà nước vô sản là người đại biểu (sở hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa) => Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức quản lý nền kinh tế theo kế hoạch phục vụ lợi ích của đa số nhân dân lao động. “Chuyên chính vô sản không chủ yếu là bạo lực mà chủ yếu là tổ chức xây dựng…”3.
+ Nội dung tư tưởng, văn hóa, xã hội: Xây dựng hình thái kinh tế xã hội mới là chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội trên cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội… cơ sở thực hiện giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng xã hội…
- Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thực hiện ở từng quốc gia, dân tộc. Mác, Ăngghen đã chỉ rõ: “Giai cấp vô sản ở mỗi nước trước hết phải thanh toán giai cấp tư sản ở nước mình để trở thành giai cấp dân tộc…”4. Việt Nam đã thanh toán giai cấp tư sản thực dân đế quốc (Pháp, Nhật, Mỹ).
Năm là, những điều kiện khách quan, chủ quan để giai cấp công nhân công nghiệp hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, chủ nghĩa Mác - Lênin (chủ nghĩa xã hội khoa học) và Đảng Cộng sản có quan hệ (sự thống nhất biện chứng). Chưa có công nghiệp hiện đại, chưa thể có giai cấp công nhân; chưa có giai cấp công nhân thì chưa có chủ nghĩa Mác - Lênin (chủ nghĩa xã hội khoa học), chưa có giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học, chưa có Đảng Cộng sản.
Tóm lại, tách rời, đối lập 4 nhân tố hợp thành (kinh tế kỹ thuật, chính trị xã hội, hệ tư tưởng, tổ chức tiên phong), cơ sở khách quan và những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử và hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy là sai lầm, là sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

2 C.Mác, Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4
3 V.I.Lênin toàn tập, tập 36, tập 39
4 C.Mác, Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, tr. 611, tr. 623 - 624

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét