Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

NHẬN DIỆN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Trong tình hình mới, nhận diện về đặc điểm về đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nâng cao về nội dung, giải pháp, phòng chống các quan điểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay. Những vấn đề như động cơ, mục địch, nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, đối tượng chống phá được chỉ ra rõ ràng là cơ sở bảo đảm trong quá trình đấu tranh hiệu quả trong tình hình mới.

Về động cơ, mục đích, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị công khai tung ra những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhằm hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Về nội dung, các quan điểm sai trái, thù địch thường tập trung vào một số nội dung như: Bác bỏ những nguyên lý cơ bản hoặc toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi đen nền tảng tư tưởng của Đảng; bác bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, ca ngợi, cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy mọi sai lầm, khuyết điểm về cho Đảng hòng kích động, nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta...

Về phương pháp, cách thức tiến hành, chúng sẵn sàng bịa đặt, nói xấu một cách trắng trợn, đổi trắng thay đen, suy diễn vô căn cứ, đồng nhất Đảng với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, phủ nhận công lao của Đảng, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng, phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam...

Về hình thức diễn đạt, chúng sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa tuyên truyền trên mạng xã hội; xuất bản sách, báo ở nước ngoài, sản xuất băng đĩa hình, in truyền đơn rồi tìm cách chuyển về trong nước, sử dụng các đài truyền hình, phát thanh của nước ngoài để tuyên truyền...

Về đối tượng đấu tranh, chủ yếu là các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, chính trị trong và ngoài nước mang lòng hận thù chế độ, có trường hợp đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam; thậm chí có cả một số người trước đây là cán bộ, đảng viên nay trở cờ, trở thành thế lực thù địch.

Thực chất cuộc đấu tranh giữa ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và ý thức hệ tư bản chủ nghĩa, là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp và ngày càng diễn ra quyết liệt. Trên mặt trận này, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết nêu rõ quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ này thể hiện nhất quán 3 quan điểm cơ bản sau:

  - Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.

 - Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

  - Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp.

Như vậy, vấn đề rút ra đó là, thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc tính chất rất nguy hại của những quan điểm sai trái, thù địch, trên cơ sở đó tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với cuộc đấu tranh này; thứ hai, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; thứ ba, kết hợp hài hòa các hình thức đấu tranh trên báo chí công khai, trên mạng internet, các blog...; triệt để sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết phản bác, hết sức chú ý tính chiến đấu, tính thuyết phục nâng cao chất  lượng đấu tranh trong tình hình mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét