Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

SÁNG RÕ TÍNH ƯU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ TA

Nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất tâm đắc về tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư đã có cái nhìn thấu đáo về bản chất của chủ nghĩa tư bản qua “các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ”; những giá trị lợi ích cá nhân, kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu và “thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân-yếu tố bản chất nhất của dân chủ”. Đồng thời, khẳng định những giá trị đích thực của CNXH là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn: “Lý luận cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có CNXH và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Những bài viết trong cuốn sách là sự đúc rút, khẳng định tính đúng đắn, hiện thực hóa hệ thống lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Theo đó, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, nội bộ tổ chức đảng đến xây dựng giai cấp, xây dựng sức mạnh đoàn kết... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều đưa ra cách nhìn khách quan trên mọi phương diện cả thành công và tồn tại, hạn chế, cũng như những nguy cơ tiềm ẩn; tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra được những biện pháp để phát triển đất nước về mọi mặt: Kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình mới, giai đoạn cách mạng mới, theo con đường CNXH mang đậm nét truyền thống văn hóa, đậm đà tính cách và đạo đức của dân tộc Việt Nam-một dân tộc kiên cường, yêu chuộng hòa bình và tràn đầy tình hữu nghị, bác ái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét