Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TÌNH NGHĨA, TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống đoàn kết, tinh thần nhân nghĩa, tương thân, tương ái là những nét đẹp đặc sắc của con người Việt Nam. Lòng nhân ái, bao dung của nhân dân đã gắn chặt với vận mệnh, với sự tồn vong của dân tộc, với sự hùng cường của đất nước. Truyền thống của người dân Việt Nam còn là ý chí kiên cường, bất khuất, dám xả thân, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; dám vươn lên để tìm đường thoát khỏi đói nghèo, xây dựng đất nước cường thịnh. Người Việt Nam gắn bó với nhau trong tình làng, nghĩa xóm và phát huy được sức mạnh của dân tộc: đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Cho nên, người Việt Nam từ lâu sống với nhau có tình có nghĩa. Tình nghĩa ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà.

Khi nghiên cứu, tiếp thu lý luận Mác - Lênin phải dựa trên nền tảng các giá trị truyền thống của dân tộc. Người nhấn mạnh: Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu kinh sách mà sống không có tình nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được... Tư tưởng đại nhân, đại nghĩa ở Hồ Chí Minh là phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của con người, là cứu nước, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, tạo mọi điều kiện cho con người phát triển. Trong văn hóa đạo đức Việt Nam, chữ “Nghĩa” có ý là lẽ phải, ngay thẳng. Hồ Chí Minh nói: ai làm điều gì có lợi cho nhân dân, cho Tổ quốc đều là bạn; ai làm điều gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc đều là kẻ thù. Đây là những giá trị xuyên suốt mọi thời đại, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường tới đoàn viên, thanh niên thì việc giáo dục nội dung truyền thống đoàn kết, tinh thần nhân nghĩa, tương thân, tương ái cho thanh niên Viên Nam hiện nay là vấn đề cấp bách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét