Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

NGUỒN NĂNG LƯỢNG TƯ DUY MỚI

Cuốn sách vừa được xuất bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là nguồn năng lượng mới, ánh sáng mới tiếp tục soi sáng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Qua các bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời thấu đáo những vấn đề lớn đang đặt ra hiện nay đối với cách mạng Việt Nam bằng lập luận sắc sảo và đầy chất thép.

Ngay từ Đại hội lần thứ VI, sau này là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Văn kiện Đại hội XIII, Đảng luôn khẳng định: "Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". Đổi mới là để nhận thức rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH, đổi mới để có nhiều CNXH hơn. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dẫu có lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, thì chính bản lĩnh và sức sáng tạo của Đảng đã quyết định thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu đến thắng lợi của cách mạng, bài học này đã được chứng minh trong thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH hiện nay.

Những giải pháp, biện pháp được Tổng Bí thư đưa ra trong các bài viết thực sự là tiếng nói của Đảng về sự cấp bách phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị-những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định. Thông điệp của Tổng Bí thư trong các bài viết còn thể hiện rõ quan điểm về tầm quan trọng của việc hoạch định đường lối lãnh đạo phải luôn sáng tạo và gắn sát thực tiễn; tuyệt đối không được giáo điều, máy móc dẫn đến tình trạng xơ cứng trí tuệ và lạc hậu. Chỉ có như vậy chúng ta mới được “truyền thêm sinh lực mới”, giúp khắc phục được những khó khăn và đạt được mục tiêu xây dựng CNXH, mà trước mắt là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét