Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

“THANH BẢO KIẾM” ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

Tôi đã đọc các bài viết trong cuốn sách sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý thức được rằng, đây là một tài liệu nghiên cứu, học tập cực kỳ quý giá cho cán bộ, đảng viên. Với tư duy lý luận sắc sảo, hoạt động thực tiễn phong phú và tình cảm cách mạng trong sáng, Tổng Bí thư đã lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình CNXH và nội dung, giải pháp để xây dựng CNXH ở Việt Nam một cách khúc chiết, rõ ràng, dễ hiểu; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu và tin tưởng vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn, phấn đấu thực hiện, thấy được những giá trị cốt lõi, bền vững, tốt đẹp của CNXH. Đó là "một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người"; "sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội"; "một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn"; "sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai"; "một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân".

Cuốn sách có giá trị cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn, là một “thanh bảo kiếm” cho cán bộ, đảng viên đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; xóa tan mọi hoài nghi, lo lắng về mô hình và con đường đi lên CNXH ở nước ta; là cơ sở để phản bác các luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thiết nghĩ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, sớm tổ chức việc học tập và khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực nghiên cứu, học tập các bài viết trong cuốn sách này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét