Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đặt ra cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng những yêu cầu mới ngày càng cao. , trong đó tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bởi, chỉ có nắm chắc tình hình mới có quyết sách đúng đắn và chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để đất nước bị động, bất ngờ. 

Hai là, thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước. Cùng với đó, toàn quân cần phát huy hơn nữa chức năng “đội quân công tác”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tiến hành công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần “Ở đâu có gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Đây là nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Tập trung, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội là vấn đề có tính then chốt, quyết định nhất đến thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Năm là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai nhiều giải pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và coi đó là định hướng chiến lược, kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét